logotyp

3.B Učivo

Úkoly/učivo


Plány práce a domácí úkoly

30.9. Pá
Čj - 19/1 a 2 - slova nespisovná
      procvičování mluvnických jevů písemně do sešitu
M -geometrie - 18/1, 2 a 3 - úsečka, rýsování, modelování
    18/4,5,6 - postup při rýsování úsečky, měření délky

29.9 Čt
Čj - sloh str 13
       písanka str 8 a 9
JEDEME PLAVAT !

27.9. Út
Čj - 18/4 pravopis slabik dy,ty,ny a di,ti, ni
      
PS str.8 společně opakujeme podstatná jména
      
práce s obsahem knihy - užití v praxi
M - 17/8,9,10, 11 - slovní úlohy projdeme ústně
      17/6 a 7 počítání násobilky, samostatná práce
Čt - 14 - 15 číst
DÚ: Čj - 18/4 (3 řádky)
      Čt - 14-15 číst


26.9. Po
M1/2 - PC - procvičování násobilky
M - 16/1-5 příklady na násobilku a slovní úlohy
Čj - 18/1 ústně - slova s citovým zabarvením
      18/2,3,4 párové souhlásky, vzorce souvětí
      PS - cvičení na párové souhlásky
DÚ: M - 17/10 sl. úl. (zápis, rovnice, výpočet, odpověď)

23.9. Pá
M - 16/1 opak. násobení a dělení
       PL vyznačepní násobků v čísel. řadě
        Čtvercová síť násobků  doplnění
Čj - diktát 17/4
      18/1 - ústně
     
 PS - 10/5,6,7 doplňovačka mluv. jevů
Čj1/2 - práce na počítačích -opak. Mmluv. jevů

22.9. Čt
JEDEME
 PLAVAT!
Čj1/2 - písanka str. 4 a 5
M1/2 - opakování sl.úloh 14/63 - 68 ústně

21.9. St
M - 14/slovní úlohy ústně, na tabuli, soutěž -autobus
Čj - vl. jména-opak.
       17/1-4 a PS 9/1,2,3,4 písemně
Čj 1/2 - písanka 6,7
            PS - 7/20,21 pís.
                      8/2 pís.
Čt - 12 a 13 
DÚ: M-14/66 (2 sloupky, Pomocné výpočty nad závorku.)
     
 Čt - 12 a 13 číst
       Vyplnit přihlášku do zájm. kroužků.


20.9. Út
Čj - 15/1 shrnutí o slovesech 
      16/1 a 3 podstatná jména - doplňování do vět, poznávání
       PS 7/19,20,21,22 - procvičování podstatných jmen
M - testík z násobilky - diktát příkladů
     13/59 - výhodná záměna sčítanců
     13/60 -  složitější slovní úloha na tabuli
DÚ: Čj - 16/4 doplnit vlastní jména do výrazů
       Zopakovat násobilku 4 a 5
       Čt - 10 a 11 číst
       
19.9. Po
M1 - opakování násobilky na PC
M2 - 12/53, 56 matematické výrazy
        11/42 číselné řady
Čj - 14/3,4,5 opakování sloves
      PS cvičení se slovesy
M1 a M2 jsvou půlené hodiny za plavání a normální hodiny dle rozvrhu
DÚ: M - 13/57 zápis, rovnici, výpočet, odpověď

16.9. Pá
M - testík A: 11/44   B: 11/45
      12/48,49, 51 jednoduché sl. úlohy na tabuli
     12/54 záměna sčítanců a činitelů
     12/53 výrazy se závorkou společně
      opakování násobilky 2 
Čj - suplovaná hodina (jdu k lékaři)
      PS - str.2 a str.3 (co nestihli ve čtvrtek) - slovesa

15.9. Čt
JEDEME PLAVAT !!!
Čj - před odjezdem probereme str. 14 ústně 
      přiřazování sloves k podstatným jménům
     PS - pokud zbyde čas - cvičení o slovesech PL5 /13,14, PL6/15,18
M - jsme si nahradili ve středu - str. 11 - porovnávání čísel, jednoduché nerovnice, slovní úlohy

14.9. St
M - opakování geometrie v rovině - bod, přímka
     10/36,37 slovní úlohy na tabuli
     10/38 společně vyřešíme na tabuli i do sešitu sl. úlohu
     10/39 složitější slovní úloha na tabuli
     10/40 sčítání 3 sčítanců na tabuli i do sešitu 
Čj -12/1 spojky a souvětí  - ústně
     12/2 tvorba souvětí podle vzorců - ústně
     12/3 spojky spojující slova ve větě - ústně 
     12/4 spojky a,i,ani,nebo - tvorba vět se slovy spojenými spojkami                   
PL 2 - souhrnné opakování
Čt - str.8 - 9
DÚ: Čj - PL 3/8
       Čt - 8 - 9 číst

13.9. Út
Čj -  11/1 spolu s PL druhy pozdravů
       11/2,3 - komunikační dovednosti, pozdravy
       PL 3/6 a 7 opakování mluvnických jevů
M - geometrie v rovině - bod, přímka 
      9/1,2,3 na tabuli i do sešitu rýsování přímek a bodů
      9/4 modelování přímek a bodů na tabuli
Čt - 5,6 -7 čtení
DÚ: M - 7/28 (3 sloupky s rozkladem)
      Čt - 6 -7 číst

12.9. Po
Čj - 10/1 pravopis u, ú, ů
      10/2 hlásky, slabiky - pravidla, poučky
      PL 3/7 doplňovačka tvrdé a měkké souhlásky
M - 7/28 sčítání a odčítání do 100
     7/29 násobky 2,3,4,5
     8/30,31,32,33,34 víceúrovňové slov. úlohy
     8/35 porovnávání čísel - sl. úloha
DÚ: Čj - PL 1/2 doplňovačka
 

9.9.
Čj - 
8/3 diktát
               9/1,2,3 hláska, slabika, slovo, věta, délka samohlásek
               9/4 pravopis u, ú, ů
               PL - pravopis slabik s ě
M -
7/25,26 víceúrovňové slovní úlohy
             7/27 zjišťování rozdílu čísel
             7/29 psaní násobků čísel 2, 3, 4, 5
             7/28 pamětné počítání do 100
 DÚ: Odpočinout si, načerpat nové síly, pobavit se Mrkající.

             
8.9. 

 Čj – 8/3 psaní slov se slabikami bě,pě,vě,mě

        8/4 ústní procvičování mluvnických jevů

M – 6/18,19,21,22,23 řešení slovních úloh na tabuli

        6/20 práce s řádovým počitadlem

        6/24 výpočet čísel o … větších

DÚ : Čj – 3/3 napiš 3 řádky


7.9. St

M -
4/12 výpočet čísel o .... větších
      5/ 12, 13, 17 řešení slovních úloh
      5/ 14, 15, 16 číselné řady, porovnávání čísel
Čj půlená - písanka - opis a přepis čísel a písmen
Čj - 7/4 možnosti dělění slov
      8/1 slabiky bě,pě,vě,mě a dě,tě,ně -  pravopis
DÚ : M - 4/7 napiš bez prvních dvou sloupků
             OPAKOVAT NÁSOBILKU !

6.9. Út
Čj - 6/2, 3 druhy vět, jejich pravopis
M - str. 4 slovní úlohy typu ...o více /méně
      porovnávání čísel, odčítání do 100
DÚ : Čj -  seřaď podle abecedy dny v týdnu a napiš
       
5.9. Po
Čj - 6/1 projdeme ústně, zapíšeme na tabuli
      soutěž v seřazování slov do vět, zápis do sešitu
M - 3/1 sl. úloha, zápis na tabuli, znázornění na řádovém počitadle
      3/2 na tabuli
      3/3 práce s číselnou osou
      3/4 4 sloupky na tabuli a do sešitu
Tv - nutný cvičební úbor
       organizační pokyny, smluvené povely, velení nástupu,
     
 hygienická a bezpečnostní pravidla, míčové hry
Čt - str.3 čtení a recitace, mimočítanková četba

 : M - 3/4 poslední 2 sloupky do domácí matematiky
             narýsovat 1 cm okraje do konce sešitu

2.9.

-Kdo neměl, pořídit si čtverečkový sešit.
- narýsovat 1cm okraje z obou stran stránky v sešitě Matematika Š
-Čtení - str.3 číst 2 básně (báseň Září zpaměti - dobrovolné)

Vysvětlivky k rozvrhu:  Žáci jsou rozděleni na 2 skupiny, každá skupina bude mít v dané hodině jiný předmět .  (Např. TV2 / AJ1 = 2. skupina bude mít se mnou TV a 1. skupina bude mít s p. učitelkou Houdkovou AJ. Nebo ČJ1 / AJ2 = 1. skupina bude mít se mnou ČJ a 2. skupina bude mít AJ s p. učitelkou Šandovou.)NÁSTĚNKA


Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy