logotyp

II.B

Vítejte na stránkách 2.B ve šk. roce 2022-23!

Vítejte na stránkách 2.B ve šk. roce 2022-23!třídní učitelka: Mgr. Lucie Šebková
kontakt: sebkova@zs-zasmuky.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 12.15-13.00 (vždy po předchozí domluvě)

Tématické plány nakladatelství Alter (ČJ)

Aktuálně

Aktuálně
Ve třídě se vyskytly vši. Prosím, zkontrolujte dětem hlavy.

15.5. divadlo (informace pro děti, které nejedou na školu v přírodě)


Škola v přírodě - plán a důležité pokyny
10. 5. od 15.30 schůzka ve třídě 2.A

22.5. poslední plavání, návrat po 12. hodině

19.4. Učíme společně (návštěva MŠ Zásmuky a výuka budoucích prvňáčků)

Škola v přírodě 2023 (informace a dokumenty ke stažení)

Angličtina hrou II. - informace, pokyny, učivo, domácí úkoly, termíny lekcí LíbajícíDne 20.3.2023 je ředitelské volno, protože nepoteče voda.

9.3.-18.5. plavání (každý čtvrtek, odjezd v 8.15 a návrat ve 12.00, sraz vždy ve třídě před první vyučovací hodinou)
Po dobu plavání budou mít děti první hodinu v pondělí s paní učitelkou Dandovou český jazyk/matematiku (dle potřeby) a v úterý čtvrtou vyučovací hodinu pracovní činnosti.
Pokyny k plavecké výuce
- igelitová taška: plavky (NE bermudy! Dívky buď jen spodní plavek a nebo plavky v celku bez kovových a umělohmotných součástí), (koupací čepice), osuška, hygienické potřeby (sprchový gel/mýdlo, gumička na dlouhé vlasy)
- pití a svačina, případně kapesné na občerstvení
- čepice a teplé oblečení 
- zákaz účasti v případě horečky, zánětu očních spojivek, infekčních chorob a otevřených ran
- Žáci striktně dodržují pokyny a jsou pod trvalým pedagogickým dohledem.
- Pokud se žák necítí zdráv, informuje o tom pedagogický dohled.
- Rodiče předloží (lékařské potvrzení) o zdravotní způsobilosti žáků a kopie průkazů zdravotní pojišťovny. Vyžaduje-li žák individuální dozor (např. z důvodu epilepsie,srdeční vady apod.), musí žáka doprovázet zákonný zástupce.
- Je doporučeno úrazové pojištění.
Cíle plavecké výuky ve 3. ročníku:
- zásady hygieny a bezpečnosti během výuky plavání
- zákl. plavec. dovednosti: prsa - znak, kraul - znak (dle dispozic a schopností
žáka)
Cílem je uplavat 25 m jedním způsobem a 10 m druhým.
- splývání, dýchání, skok do vody, potápění, orientace ve vodě
- jednoduché prvky sebezáchrany

Čtenářský deník - termín odevzdání 16.3.

19.4. pedagogická rada a konzultační třídní schůzky (15.30-17.30)
15.5. divadlo (přeložený termín ze 6.2.)


Kdo si bude s kým dávat vánoční dárečky (tabulka)


Prosinec - besedy s dětskými časopisy (kliknutím přejít do Google učebny)

Děti si přinesou do školy časopis a představí nám ho. Poví, co je v něm zajímavého a připraví si pro třídu krátkou ukázkou, kterou přečtou. Podrobněji viz Google učebna, složka Český jazyk
Zde nabídka dětských časopisů


Kritéria hodnocení v pololetí:
Český jazyk:
známka 1
- bezchybně opsat a přepsat text přiměřeného rozsahu (5 krátkých vět),
- mít ukotvené, že věta začíná velkým písmenem a končí tečkou, vykřičníkem nebo otazníkem (znalost druhů vět),
- rozlišování délky samohlásek při doplňovačkách,
- diktát přiměřeného počtu slov (vždy s předchozím procvičením ve škole nebo doma),
- tvrdé samohlásky - ovládání pravopisu,
- plynulé čtení s porozuměním a se správnou intonací na konci věty (Chybou je dvojí čtení, záměna hlásek, zadrhávání a dlouhé pauzy uprostřed věty)
známka 2
- viz výše s drobnými chybami
známka 3
- s dopomocí učitele a asistenta následná oprava chyb

Matematika
známka 1
- jednoduché slovní úlohy, mechanické počítání bez chyb včetně dočítání
známka 2
- mechanické počítání bez chyb
známka 3
- mechanické počítání s chybami


27.11. Rozsvícení vánoční stromu v Zásmukách, sraz u sokolovny v 16.30, pěvecký sbor Pampelišky, vánoční trhy

Třídní schůzka - harmonogram18.11.22 Ředitelské volno z důvodu školení pedagogů

21. 10 . 22 Stravování ve školní jídelně - informace23. 11. 22 od 15.00 Konzultační třídní schůzky od 15.00 pokud možno formou tripartity (rodič-žák-učitel), abychom mohli  společně zhodnotit práci ve škole i doma, silné i slabé stránky  a domluvit se na dalším postupu. (Z těchto důvodů nechají žáci veškeré sešity, notýsek a žákovskou knížku v den konání schůzek ve škole.)
Dítě je ten, kdo je zodpovědný za to, co se ve škole naučí. Pokud ho vedeme k tomu, že si to uvědomí, docílíme vnitřní silné motivaci k učení.


5.10.22 v 15.30 Třídní schůzky - Přijďte, prosím, najednou ve stanovený čas.


2. ročník - pomůcky (Částku budeme vybírat v září.)

Pracovní sešity                      423,-
Pap. zboží (včetně sešitů)    458,-
Celkem                                   881,-
Podrobně viz Pomůcky zajištěné školou a jejich ceny


Děti v 2. třídě budou mít učebnice zapůjčené školou. V případě poničení nebo ztráty budou muset koupit knížku novou. Žádáme o zvýšený dohled při používání učebnic.

Seznam pomůcek, které pořídí rodiče:
mazací tabulka v plastové obálce s drukem + fixy a hadřík
kufřík na výtvarné potřeby
temperové barvy
kelímek
igelit na stůl
zástěra
podložka na modelování
cvičební úbor (viz 1. ročník)


Vyúčtování školy v přírodě: Kč 3003,-/dítě (2941,- ubytování s dopravou, 62,- pojištění)

Kritéria hodnocení na konci prvního ročníku 
Aprílová škola - Kliknutím na nadpis se přepnete do alba fotografií a videí z aprílové hodiny, kdy učily samy děti. Dětem jsem tuto možnost nabídla v pondělí s tím, že je to čistě dobrovolné a že si mohou cokoliv připravit. Měli jsme český jazyk, matematiku, a dokonce i taekwondo. Já jsem dostala dvě žákovské knížky. :-) Ne všechny děti měly odvahu postavit se před tabuli, ale bylo vidět, že jsou všichni tak nadšení, že by uvítaly tuto akci zopakovat, což jsem slíbila, protože jsem z jejich reakce měla také upřímnou radost a bylo patrné, že příště bude odvážlivců víc. Nejsem dobrý kameraman, chtěla jsem jen zprostředkovat krátkými záběry atmosféru dnešního mimořádného dne ze školy.


Aprílové utkání ve vybíjené mezi třídami 1.A a
1.B
Když jsem  při pravidelném plánování výuky zjistila, že se blíží  pátek 1. dubna, napadlo mě udělat něco mimořádného. A když jsme s kolegyní Zuzkou Literovou konzultovaly práci obou tříd, sdělila jsem jí tuto myšlenku, a ta hned navrhla společné utkání ve vybíjené. 
Obě třídy se rozdělily na dvě družstva. První souboj skončil remízou a druhý vyhrála 1.B. Nicméně síly byly vyrovnané.
Děti byly aktivní a šikovné. Bylo vidět, že si to užívají a že mají radost.  
Po ukončení zápasu obě třídy obdržely diplom a přemístili jsme se všichni do naší třídy, kde si děti z druhé třídy za podpory všech zahrály na interaktivní tabuli soutěžní kvíz na poznávání rostlin a živočichů.
A na úplný závěr jsme zhlédli pohádku Jak krteček ke kalhotkám přišel.
Pro děti to jistě bylo milé zpestření výuky, zažily radost ze  společné hry  a přitom rozvíjely své pohybové dovednosti a rozšířily si i své znalosti. Sice nikdo nikoho nenapálil, ale přesto to byl vydařený aprílový den a bezvadné zakončení týdne.

Video z utkání č. 1
Video z utkání č. 2
Fotoalbum z utkání

Moje desatero

1. Učit s láskou k dětem.
2. Učit v souladu s přirozeným vývojem (hra, praktický život).
3. Respektovat ontogenezi (konkrétní myšlení, synkretismus, krátkodobá vigilita pozornosti).
4. Vycházet z individuálních potřeb.
5. Vést k zodpovědnosti, svobodě myšlení, demokracii, vzájemné toleranci a úctě.
6. Dítě je zrcadlem - komunikovat s úctou,  předat morální kredit.
7. Pozitivní vztah k učení - motivace, smysluplnost, chvála.
8. Společně vytvořená pravidla, aktivní zapojení do vyuč. procesu a hodnocení, v hlavní roli žák,
    učitel není nositelem absolutní pravdy.
9. Kritické myšlení (autoregulace, vlastní strategie učení, hybnou silou učení je práce s chybou).
10. Čtenářská gramotnost (vzdělání jako obrana proti manipulaci)

NÁSTĚNKA

16.5. a 17.5. úterý a středa bude probíhat focení na škole

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy