logotyp

V.B

Vítejte na stránce třídy 5.B

Vítejte na stránce třídy 5.BDobrý den, jsme třída 5.B. Je nás 21, 12 chlapců a 9 děvčat. Měli bychom ještě zmínit Pepču- je sice plyšový a pořád všecko plete, ale je s ním veliká legrace. Je to maňásek a při vyučování nás občas obveseluje. Letos nově máme i kamaráda, který bude hlídat klid ve třídě. Jmenuje se Jenda Z Rámečku a přinesla ho Jindřiška.
Kontakt, rozvrh hodin, aktuality

Ing. Věra Veselá - třídní učitelka

Telefon:  723 712 130

email:
 
veravesela.272@centrum.cz          vesela@zs-zasmuky.cz

Konzultační hodiny: středa 11.10 - 12.05
                            Po dohodě je možno konzultovat kdykoliv online.


 ROZVRH šk. rok  2020 - 2021

          5.B

       1. hod.

     2. hod.

      3. hod.

  4. hod.

      5. hod.

PONDĚLÍ

Tv

    M

 Aj

 Čj

Vl  + 2 hod.
odpol vyuč. Pč

ÚTERÝ

Čj

 M

 

 Vv

 Vv

STŘEDA

 Čj

 Aj

 M

Čj

 Tv

ČTVRTEK

 M


Čj

Vl

 Čt

PÁTEK

 Aj

M

 Čj

Hv

 Inf


 
Každých 14 dní bude v pondělí odpolední vyučování Pč v době 13.OO - 14.40 hodin.

Vyučující ve třídě 5.B:

Čj, M, HV, Pč - Ing. Věra Veselá
Aj - Mgr. Zdeňka Krupičková
Vl - Mgr. Alena Bernardová
Př - Ing.Edita Petrová
Vv - Mgr. Jana Spudilová
Tv - Zuzana Hartmanová
Inf - Mgr. Jiří Kašpar

  Nový rozvrh distanční výuky
(červeně změny)             

          5.B

          7.35

        8.30

        9.25

      10.25

       11.20

PONDĚLÍ

 

 

 

          ČJ

ÚTERÝ

 

 

 

         ČJ

           M

STŘEDA

 

 

           VL

         AJ

 

ČTVRTEK

          AJ

           M

PÁTEK

             M

          ČJ

 

 
                        Aktuality

!!!  V týdnu 10.5. - 14.5. se budeme učit distančně. Úkoly je nutné posílat pravidelně (ne 1x za týden).

!!!
Testujeme se jen jednou za týden v pondělí.

!!! Vyučuje se tělocvik – přinést si cvičební úbor!

!!! Každý žák dostal 5 ks roušek na tento týden.

!!!   Tak zítra 19.4. se sejdeme s dětmi v 7.15 před školou. Proběhne testování, negativní žáci se přezují a budou se učit. S pozitivním testem půjde žák domů s rodiči, kterým to zavoláme. Odpolední vyučování bude. Za hezkého počasí budeme na školní zahradě, jinak budeme ve třídě a budeme barvit šnečí ulity. Věra Veselá


!!! 
Ve čtvrtek 15.4. 2021 se koná online třídní schůzka v učebně ČJ od 17.00 hodin. Bude krátká – informace o online výuce, organizace prezenční výuky od 19.4., plán učiva do konce školního roku. Případné individuální konzultace dohodneme na konci schůzky. Věra Veselá

!!!  V týdnu 12.4. - 16.4. bude distanční výuka, ale změní se rozvrh online výuky, protože budu chodit do školy učit 5.A. V násleujícím týdnu bude prezenční výuka (ve škole) podle původního školního rozvrhu.

!!!
  Ve čtvrtek 1.4. začínají velikonoční prázdniny. Výuka opět bude v úterý 6.4. .

!!!!  Upozornění pro rodiče.   Vážení rodiče, prosím o součinnost při předávání mailových adres. Vzhledem k tomu, že probíhá vyučování distanční formou, předejte, prosím třídním učitelům mailové adresy (stačí jednoho zákonného zástupce), abyste mohli být informováni o prospěchu a plnění zadaných úkolů v distanční výuce žáků. Poskytnutím mailové adresy třídnímu učiteli vyjadřujete souhlas, aby Vaše mailová adresa byla poskytnuta vyučujícím v daném ročníku. Vyučující Vás budou informovat o hodnocení Vašeho dítěte v distanční výuce.Děkuji za vstřícnost, ředitelka ZŠ.

!!! Ahoj moji milí samouci. V Distanční výuce u Čj je ofocená Čítanka, abychom četli to samé. Mějte se šťastně a zdravě. Ještě to musíme nějký čas vydržet! Pak bude dobře!!!

!!!! Ahoj moji milí, v pondělí 8.2. pokračujeme podle rozvrhu jako před prázdninami. Budeme odpočatí a vše nám půjde pěkně od ruky !!! Těším se na vás. Věra Veselá

!!! Výpis z pololetního vysvědčení je na gmailech žáků !!!

!!!  Nový online rozvrh máte i v učebnách podle předmětů M a Čj.
!!! Nový online rozvrh je na stránkách školy v sekci Informace pro rodiče.

 !!  V pondělí 4.1.2021 začíná distanční výuka. Sejdeme se s žáky v 16.00 v učevně na online Čj. Úkoly a plán práce na aktuální týden bude na této stráne v sekci DOMÁCÍ ÚKOLY, jak jste byli zvyklí. Výsledky cvičení a ofocené strány v učebnicích a pracovní listy budou opět v sekci Distanční výuka. Distanční výuka je povinná, absence na online hodině budou omlouvat rodiče a bude evidována v třídních knihách.

!! Ve středu 16.12. bude online třídní schůzka od 17.00 v učebně Matematika.

 
Učebna Google z pohledu studenta
 
Práce s úlohami v Učebně Google
 
Používání mobilní aplikace Učebna Google
https://www.youtube.com/watch?v=9u9f3qLSYUE

Výukové programy na procvičování učiva:
http://www.gramar.in/cs/#5
http://www.matika.in/cs/#5
https://www.youtube.com/watch?v=Xn2RbEnmVF8
 Násobení desetinných čísel
Číslovky 
Přídavná jména přivlastňovací
Druhy přídavných jmen
Zájmena

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci, děvčata a kluci, sejdeme se v pondělí 12.4. ve škole. Všichni se na vás, děti, už těší. Společnými silami zvládneme pondělní příchod do školy. Paní učitelky vám všechno podrobně vysvětlí. Těšíme se na váš návrat do školních lavic.

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

Učivo a domácí úkoly

Učivo v týdnu 3.5. - 7.5.

Čj - Souvětí - vzorec souvětí, několikanásobné větné členy (134 - 137)
M -
Desetinná čísla- násobení a dělení čísly 2, 3, - ,9 (109- 111)
Čt - 144 - 146 číst

 
                 Úkoly
 DV
je zkratka pro sekci Distanční výuka
 IT
je zkratka pro název interaktivní tabule

3.5. pondělí

M - Výsledek násobení bude mít stejně desetinných míst jako má zadání. Je-li v zadání jedno desetinné místo, ve výsledku bude také 1 desetinné místo, budou-li tam 2, výsledek má 2. ( 7,3 . 2 = 14,6 nebo 4,22 . 2 = 8,44)
      109/1
ústně si projdi
      109/2 vypočítej na kalkulačce
      109/3 vypočítej

Čj - 134/nahoře - společně vypracujeme na IT
       134/17 vyplníme na IT, úkoly napíšeme 
       PL-44/5 napiš za úkol (najdeš v DV)

Aj - Milé děti,

 

po úvodním týdnu ve škole,kdy jsme si opakovali učivo z prvních lekcí,jsme se opět přenesli do on-line výuky.

 

A dokončili jsme lekci 4,kdy jste na straně 82-83 v učebnici pracovali samostatně s textem a následně posílali

 

( bohužel stále pouze někteří z vás ) vypracovaná cvičení 3/82 a 1/83.

 

Dnes jsme začali pracovat se slovní zásobou pro lekci 5 - pracovní sešit strana 48/1,2,kde jsme si zopakovali

 

slovíčka k oblékání -clothes. 

 

Jako domácí úkol zůstávají slovíčka na straně 72-73/5A a opakování lekcí 1 a 2,tj sloveso TO BE,TO HAVE GOT,

 

QUESTION WORDS  ( tázací výrazy ) a slovní zásoba.

 

Přeji vám hezký víkend,užijte si čarodějnice a v pondělí naviděnou:)

 

              teacher zdena


 4.5. úterý
M - 109/6 -projdeme si ústně
      109/7 - napíšeme
      109/8 - vyřešíme slovní úlohu
      128/22 - napiš sám doma

Čj -  134/17 - napíšeme jako diktát
        134/17 - vyřešíme úkoly
         PL - 41, 42 - zopakujeme si zájmena
       
 
5.5. středa   

M - 110/9 prohlédni si řešení
      110/10 vypočítej na kalkulačce a pozoruj počet desetinných míst ve  výsledku (zase platí, že jich bude stejně jako v zadání - v dělenci)
      110/11 vypočítej
      110/12 zkus si jen číst ta velká čísla 

Čj - 135/18 projdeme ústně, vyřešíme úkoly pod cvičením
    růžový rámeček - pravidla pro několikanásobné větné členy
    PL -42/3 vypíšete jen doplněná slova do sešitu

Čt - 144 - 145 číst

6.5. čtvrtek

M - PL-66 vyplíme
Čj -  136/19a), b) vyplníme na IT
        136/20 napíšeme do sešitu
        136/21 napiš za domácí úkol
Čt - 146  číst

7.5. pátek

M - PL- 67 narýsujeme osy úseček
      111/1, 2, 3, 4, 5 projdeme na PC
Čj - 137/23 napíšeme jako diktát
      137/22 vyplníme na IT a určíme mluvnické jevy
      zopakujeme si vzorce souvětí, věty hlavní a vedlejší

 

NÁSTĚNKA

V týdnu od 03.05.. budou chodit do školy žáci: I.B, III.A, IV.A a V.B a 2. stupeň VI.A., VII.A, VIII.A, IX.A, IX.B


V týdnu od 10.05. budou chodit do školy žáci: I.A, II.A, III.B a V.A a 2. stupeň VI.B., VII.B, VIII.B
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy