logotyp

Vnitřní řád klubu

Vnitřní řád školního klubu
 Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Vypracovala: Mgr. Alena Bernardová
Projednáno na pedagogické radě: 13. dubna 2016
Projednáno na školské radě 25.4. 2016, školská rada se k řádu vyjádřila dne 25.4. 2016
Účinnost ode dne: 1.5. 2016


Obecná ustanovení
Na základě ustanovení §30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je vydána ředitelkou školy tato směrnice- vnitřní řád školního klubu)

Vnitřní řád upravuje
- organizaci činnosti školního klubu ( přijímání, docházka, náplň)
- podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců
  ve školním klubu
- podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před
  sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo
  násilí
- podmínky zacházení se školním majetkem

1. Organizace činnosti školního klubu
2.  Práva a povinnosti žáků
2.1. Žáci mají právo
- na zájmové vzdělávání
- na školské služby podle školského zákona
- na ochranu zdraví a ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí
- na svobodu myšlení, projevu, shromažďování a náboženství
- na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek
- být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve
  školském zařízení
- využívat prostory školy, sokolovny, ŠD k činnosti školního klubu
- podílet se na tvorbě náplně činnosti školního klubu
2.2. Jako žák této školy máš také povinnosti:
- dodržovat školní řád a vnitřní řád školního klubu, předpisy a pokyny školy,
  s nimiž je žák seznámen
- plnit pokyny pedagogických pracovníků školy
- chovat se slušně k dospělým i jiným žákům školy, dodržovat řády odborných
  učeben, chovat se tak, abys neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob
- docházka do zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná, odhlásit se
  žák může vždy ke konci pololetí
- chodit do školního klubu vhodně a čistě upraveni a oblečeni
- zacházet se školními potřebami šetrně, udržovat své místo a školní prostory
  v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením
- chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků
- žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé ( např.
   kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví
   škodlivých látek)
- z bezpečnostních důvodů nesmí žák opouštět školní klub a budovu školy
  nebo sokolovny bez vědomí vedoucích zájmových útvarů školního klubu
- každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností
  školského zařízení, hlásit bez zbytečného odkladu vedoucím zájmových
  útvarů školního klubu nebo jinému zaměstnanci školy
- cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládají pouze na
  místa k tomu určená
- nenosit do školy předměty, které nesouvisí s jeho činností a mohly by
  ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob a je zakázáno s nimi
  manipulovat.

2.3. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků
Zákonný zástupce má právo na:
- informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
  k informacím
- nahlížet do vnitřního řádu, školního vzdělávacího programu školního
  klubu a dalších vnitřních předpisů školy
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí
  žáka a jeho pobytu ve školním klubu
- zákonní zástupci žáků zapsaných do zájmových útvarů školního klubu mohou
  projednávat své záležitosti s vedoucími těchto útvarů kdykoli v době
  provozu školního klubu nebo na třídních schůzkách školy

Zákonný zástupce je povinen:
- zajistit, aby žák docházel řádně do zájmových útvarů školního klubu, do
  kterých se přihlásil
- za žáka, který byl ve škole a do zájmových útvarů školního klubu se
  nedostavil, vedoucí školního klubu neodpovídá
- na vyzvání ředitelky školy, výchovné poradkyně nebo vedoucích zájmových
  útvarů školního klubu se osobně zúčastnit projednání závažných otázek
  týkajících se chování žáka
- informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka k činnosti ve školním klubu
  a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných
  závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na pobyt žáka ve školním
  klubu

Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
- vedoucí zájmových útvarů školního klubu zajišťují bezpečnost a ochranu
  zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s činností ve školním
  klubu
- hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školního klubu
  se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem
- vedoucí zájmového útvaru školního klubu spolupracuje s třídním učitelem a
  s rodiči, podle potřeby je informuje o práci a chování žáka, společně řeší
  vzniklé problémy a hledá prostředky nápravy

Podmínky zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
- za žáka, který byl ve škole a do zájmového útvaru se nedostavil, vedoucí
  školního klubu neodpovídá
- zajištění bezpečnosti žáků během pobytu ve školním klubu vychází z
  obecných požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti
- žák je povinen chránit zdraví své i svých spolužáků
- žák nesmí ve školním klubu užívat návykové látky ( drogy, alkohol, cigarety),
  stěhovat nábytek, manipulovat s okny, s audiovizuální technikou,
  elektrickými spotřebiči a vypínači
- žák nesmí do školního klubu nosit větší peněžní hotovost, cenné předměty
  a předměty ohrožující zdraví- zbraně, nože apod., s kterými nesmí
  manipulovat
- žáci jsou povinni řídit se provozními řády jednotlivých učeben
- ve školním klubu je žák povinen chovat se v rámci společenských pravidel,
  vyvaruje se jakéhokoliv hrubého slovního jednání nebo fyzického útoku vůči
  ostatním žákům, k dospělým se chová uctivě a slušně
- v případě zdravotních obtíží nebo úrazu ohlásí žák tuto skutečnost
  neprodleně vedoucímu zájmového útvaru, nejpozději do odchodu ze
  školního klubu
- žáci se mezi sebou chovají kamarádsky a přátelsky, přísně bude postihována
  šikana
- žák je schopen respektovat názory ostatních a svůj názor obhájí


                                       

                                                                         Mgr. Alena Bernardová
                                                                                  ředitelka školy

NÁSTĚNKA

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy