logotyp

Podání žádosti, stížnosti, předložení návrhu, získání rozhodnutí

Kde: v ředitelně školy

Kdy: ve dnech školního vyučování v pondělí-čtvrtek 7,00-15,00 hod.

                                                          v pátek                7,00-14,00 hod.

 

 

Přijímání stížností

Stížnost se podává ředitelce školy.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně.

Ředitelka odloží prošetření stížnosti v případě, že vůči ní byl učiněn úkon, který zjevně není

stížností, nebo z něj nelze zjistit, kdo jej učinil.

 

Šetření stížností

Ředitelka je povinna prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné,

vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou

přispět k objasnění věci.

 

Vyřizování stížností

Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení. O vyřízení stížnosti musí být

stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím

průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je ředitelka povinna bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě bude stěžovatel vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal.

 

                                                                                                          Mgr. Alena Bernardová

                                                                                                            ředitelka školy

NÁSTĚNKA

Prezenční výuka od 30.11
1. stupeň a 9. ročník

od 30. listopadu do 4. prosince
Prezenční výuka žáků VI.B, VII.B, VIII.B
Distanční způsob vzd. VI.A, VII.A, VIII.A
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy