logotyp

Distanční výuka

Pololetní hodnocení

Vzhledem k probíhající distanční výuce není možné žákům, kteří se vzdělávají distančně, vydat pololetní vysvědčení /výpis / v listinné podobě.

Dne 28.1. bude vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 žákům 3.-9. ročníků naskenováno.

Žáci dostanou výpis elektronickou formou- jako přílohu školního mailu.

Výpis v papírové formě dostanou žáci do tří dnů po návratu do školy.
Žáci prvních a druhých ročníků dostanou výpisy vysvědčení osobně.
V pátek 29. ledna jsou jednodenní prázdniny, na které navážou jarní prázdniny.
O nástupu žáků do školy po ukončení jarních prázdnin budou zákonní zástupci včas informováni na webových stránkách školy.

Vedení školy přeje všem žákům příjemné prožití jarních prázdnin.

Rozvrh hodin: 1. stupeň platný od 14.1.2021

Rozvrh hodin: 1. stupeň platný od 14.1.2021

Rozvrh hodin: 2. stupeň platný od 22.2.2021

Rozvrh hodin: 2. stupeň platný od 22.2.2021

Zapůjčení ICT zařízení

V období trvání distančního vzdělávání je možné zapůjčit od školy přenosné zařízení ( notebook, tablet)
V případě zájmu kontaktujte vedení školy na telefonním čísle 604 201 414
Podmínky výpůjčky:
- bude sepsána smlouva o výpůjčce
- předmět výpůjčky bude výpůjčiteli předán po uzavření smlouvy
- předmět výpůjčky si výpůjčitel podrobně prohlédne, bude seznámen s pravidly a zásadami pro
  řádné používání předmětu výpůjčky
- po vrácení přenosného zařízení bude vyhotoven písemný protokol
- smlouva o výpůjčce bude sepsána pouze se zákonným zástupcem
- přenosné zařízení bude předáno pouze zákonnému zástupci

Úřední hodiny:
pondělí od 9:00 do 11:00
středa   od 9:00 do 11:00
 Možné dle domluvy.

Doporuceni khodnoceni 1. Pololetí 2020/2021

Doporučeni k hodnoceni na vysvědčeníDoporučeni k hodnoceni na vysvědčení

Příprava na přechod na případné vzdělávání na dálku jedné nebo více tříd

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost dětí/žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:


A)  prezenční výuka

     V případě, že se opatření či karanténa týká omezeného počtu dětí 13/žáků/studentů, který
     nepřekročí více jak 50% účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří
     zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním
     způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomni ve
     škole, např. z důvodu nemoci. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí,
     poskytovat dotčeným dětem/žákům/studentům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání
     materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Děti/žáci/studenti se zapojují na bázi
     dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

 
B) smíšená výuka

     V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50% účastníků konkrétní třídy či oddělení,
     je škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat děti14/žáky/studenty, kterým je zakázána
     účast na prezenční výuce. Ostatní děti/žáci/studenti pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční
     způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i
     jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných
     materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či
     či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání
     musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních dětí/žáků/
     studentů. Zachování prezenční výuky pro ostatní děti/žáky/studenty se bude v jednotlivých
     případech lišit: Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line,
     upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli děti/žáci/studenti
     rozřazováni do jiných tříd nebo oddělení.

 

 

C) distanční výuka

     Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným
     opatřením MZd zakázána přítomnost dětí/žáků/studentů ve škole alespoň jedné celé skupiny/
     třídy/oddělení, škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy/oddělení vzdělávání výhradně distančním
     způsobem. Ostatní skupiny/třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je
     zakázána přítomnost všech dětí/žáků/studentů, přechází na distanční výuku celá škola. Škola
     vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také
     personálním a technickým možnostem školy.

Organizace výuky od 12.-23.10. 2020

Dle nařízení vlády ze dne 8.10.  2020 bude organizace výuky na 2. stupni ZŠ Zásmuky, okres Kolín probíhat následujícím způsobem:


Týden od 12. do 16. října 2020

Prezenční výuka
= přítomnost žáků ve škole


Prezenční výuky se zúčastní třídy: 6.A, 7.A, 8.A, 9.A


Distanční výuka= žáci se vzdělávají doma

Distanční výuky se zúčastní třídy: 6.B, 7.B, 8.B, 9.B

 

Týden od 19. do 23. října 2020

Prezenční výuka= přítomnost žáků ve škole

Prezenční výuky se zúčastní třídy: 6.B, 7.B, 8.B, 9.B

Distanční výuka= přítomnost žáků doma

Distanční výuky se zúčastní třídy: 6.A, 7.A, 8.A, 9.A

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání.

Z těchto mimořádných důvodů se ministerstvo rozhodlo dny 26. října a 27. října 2020 stanovit pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy jako volné dny.
V týdnu od 26. do 30. října mají všichni žáci prvního i druhého stupně prodloužené podzimní prázdniny. Ve dnech 26. října 27. října nebude v provozu školní družina ani školní jídelna.
Školní jídelna bude vařit pro mateřské školy a veřejnost.

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem ( účast na distančním vzdělávání je pro účely nároku na hmotné zabezpečení považována za pobyt ve škole v širším smyslu).
Žáci budou mít možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (při respektování výše uvedených povinností pro provozovny stravovacích služeb).
Žáci na distanční výuce budou mít možnost odebrat oběd  v žákovské jídelně od 12.30 do 13.00, za předpokladu, že je žák přihlášen k odběru oběda v daný den.

 

                                                                                        Alena Bernardová , ředitelka

NÁSTĚNKA

Distanční způsob vzd. od 1.3.2021 i pro 1. a 2. třídu

Distanční způsob vzd. 3. až 9. třída
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy