logotyp

Distanční výuka

Distanční rozvrh pro nepřítomné třídy 2. stupeň od 3.5.2021

Distanční rozvrh pro nepřítomné třídy 2. stupeň od 3.5.2021

Distanční rozvrh pro nepřítomné třídy 2. stupeň od 3.5.2021

Distanční rozvrh pro nepřítomné třídy 2. stupeň od 3.5. a 10.5.2021Distanční rozvrh pro nepřítomné třídy 2. stupeň od 3.5. a 10.5.2021

Pololetní hodnocení

Vzhledem k probíhající distanční výuce není možné žákům, kteří se vzdělávají distančně, vydat pololetní vysvědčení /výpis / v listinné podobě.

Dne 28.1. bude vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 žákům 3.-9. ročníků naskenováno.

Žáci dostanou výpis elektronickou formou- jako přílohu školního mailu.

Výpis v papírové formě dostanou žáci do tří dnů po návratu do školy.
Žáci prvních a druhých ročníků dostanou výpisy vysvědčení osobně.
V pátek 29. ledna jsou jednodenní prázdniny, na které navážou jarní prázdniny.
O nástupu žáků do školy po ukončení jarních prázdnin budou zákonní zástupci včas informováni na webových stránkách školy.

Vedení školy přeje všem žákům příjemné prožití jarních prázdnin.

Rozvrh hodin: 1. stupeň platný od 14.1.2021

Rozvrh hodin: 1. stupeň platný od 14.1.2021

Zapůjčení ICT zařízení

V období trvání distančního vzdělávání je možné zapůjčit od školy přenosné zařízení ( notebook, tablet)
V případě zájmu kontaktujte vedení školy na telefonním čísle 604 201 414
Podmínky výpůjčky:
- bude sepsána smlouva o výpůjčce
- předmět výpůjčky bude výpůjčiteli předán po uzavření smlouvy
- předmět výpůjčky si výpůjčitel podrobně prohlédne, bude seznámen s pravidly a zásadami pro
  řádné používání předmětu výpůjčky
- po vrácení přenosného zařízení bude vyhotoven písemný protokol
- smlouva o výpůjčce bude sepsána pouze se zákonným zástupcem
- přenosné zařízení bude předáno pouze zákonnému zástupci

Úřední hodiny:
pondělí od 9:00 do 11:00
středa   od 9:00 do 11:00
 Možné dle domluvy.

Doporuceni khodnoceni 1. Pololetí 2020/2021

Doporučeni k hodnoceni na vysvědčeníDoporučeni k hodnoceni na vysvědčení

Příprava na přechod na případné vzdělávání na dálku jedné nebo více tříd

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost dětí/žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:


A)  prezenční výuka

     V případě, že se opatření či karanténa týká omezeného počtu dětí 13/žáků/studentů, který
     nepřekročí více jak 50% účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří
     zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním
     způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomni ve
     škole, např. z důvodu nemoci. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí,
     poskytovat dotčeným dětem/žákům/studentům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání
     materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Děti/žáci/studenti se zapojují na bázi
     dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

 
B) smíšená výuka

     V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50% účastníků konkrétní třídy či oddělení,
     je škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat děti14/žáky/studenty, kterým je zakázána
     účast na prezenční výuce. Ostatní děti/žáci/studenti pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční
     způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i
     jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných
     materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či
     či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání
     musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních dětí/žáků/
     studentů. Zachování prezenční výuky pro ostatní děti/žáky/studenty se bude v jednotlivých
     případech lišit: Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line,
     upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli děti/žáci/studenti
     rozřazováni do jiných tříd nebo oddělení.

 

 

C) distanční výuka

     Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným
     opatřením MZd zakázána přítomnost dětí/žáků/studentů ve škole alespoň jedné celé skupiny/
     třídy/oddělení, škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy/oddělení vzdělávání výhradně distančním
     způsobem. Ostatní skupiny/třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je
     zakázána přítomnost všech dětí/žáků/studentů, přechází na distanční výuku celá škola. Škola
     vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také
     personálním a technickým možnostem školy.

Organizace výuky od 12.-23.10. 2020

Dle nařízení vlády ze dne 8.10.  2020 bude organizace výuky na 2. stupni ZŠ Zásmuky, okres Kolín probíhat následujícím způsobem:


Týden od 12. do 16. října 2020

Prezenční výuka
= přítomnost žáků ve škole


Prezenční výuky se zúčastní třídy: 6.A, 7.A, 8.A, 9.A


Distanční výuka= žáci se vzdělávají doma

Distanční výuky se zúčastní třídy: 6.B, 7.B, 8.B, 9.B

 

Týden od 19. do 23. října 2020

Prezenční výuka= přítomnost žáků ve škole

Prezenční výuky se zúčastní třídy: 6.B, 7.B, 8.B, 9.B

Distanční výuka= přítomnost žáků doma

Distanční výuky se zúčastní třídy: 6.A, 7.A, 8.A, 9.A

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání.

Z těchto mimořádných důvodů se ministerstvo rozhodlo dny 26. října a 27. října 2020 stanovit pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy jako volné dny.
V týdnu od 26. do 30. října mají všichni žáci prvního i druhého stupně prodloužené podzimní prázdniny. Ve dnech 26. října 27. října nebude v provozu školní družina ani školní jídelna.
Školní jídelna bude vařit pro mateřské školy a veřejnost.

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem ( účast na distančním vzdělávání je pro účely nároku na hmotné zabezpečení považována za pobyt ve škole v širším smyslu).
Žáci budou mít možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (při respektování výše uvedených povinností pro provozovny stravovacích služeb).
Žáci na distanční výuce budou mít možnost odebrat oběd  v žákovské jídelně od 12.30 do 13.00, za předpokladu, že je žák přihlášen k odběru oběda v daný den.

 

                                                                                        Alena Bernardová , ředitelka

NÁSTĚNKA

16.5. a 17.5. úterý a středa bude probíhat focení na škole

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy