logotyp

Archiv třídy 8.B

Učivo na 1. týden 16.3. - 23.3. 2020

Český jazyk - mluvnice

1.opakujte si pravidla psaní velkých a malých písmen v názvech
2.vypište do školního sešitu jen názvy cv.2/19, 3a,b/20
3.zopakujte si pravidla určování druhů vedlejších vět
4.vyhledejde v učebnici a vypište do sešitu 5 vět podmětných, 5přísudkových, 5 přívlastkových, 5 předmětných, 10příslovečných a určete jejich druh. (Zkuste samostatně vytvořit graf souvětí)
5.zopakujte si pravopis přídavných jmen a vypracujte cv.7 a,b,c/23
Literatura
1. kdo nebyl vyzkoušen, doučí se báseň Máj
2. přečtěte si pohádku Rozum a štěstí - str.94 a 95, do sešitu odpovězte na otázky za článkem + co je pohádka?
3. čtěte mimočítankovou četbu a zapisujte do kulturního deníku, pište citace a jejich komentáře!
Sloh
na papír se pokuste napsat subjektivně zabarvený popis na vlastní téma
(pocity, nálady, přirovnání, personifikace, metafory)

Fyzika

1. týden si opakujte fyzikální veličiny, jednotky, převody jednotek,dráhy, času

Učivo na 1. týden 16.3. - 23.3. 2020

Dějepis

1.Zopakujte si ze sešitu látku o Mistru Janu Husovi -přečtěte si v učebnici str.84-85
2.Přečtěte si látku Bouřlivá husitská doba začala str86-87
3.Napište si výpisky do sešitu, soustřeďte se na vysvětlení pojmů: husité, kališníci, přijímání pod obojí, Jan Želivský, defenestrace

Matematika

Zatím budeme opakovat a procvičovat. Něco beru jako dobrovolné, u některých úkolů je ale poznámka „POVINNĚ“, tyto úkoly bych ráda viděla vypracované ve Vašich sešitech po návratu do školy.

 1)     Rozdělení čísla v poměru

Vzory na připomenutí : uč. str. 187 dole a na druhé straně, uč. str. 188/2 (máme v sešitě).

Samostatná práce do aritmetického sešitu (POVINNĚ):

Rozděl číslo 828 v poměru 5 : 4

Rozděl číslo 1464 v poměru 1 : 5

Rozděl číslo 80000 v poměru 2 : 3 : 5

Rozděl číslo 156 v poměru  7 : 3 : 2

Rozděl číslo 420 v poměru 9 : 2 : 4

Str. 267/32 (výsledek vzadu v učebnici)

 

2)     Opakování středové souměrnosti

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ) :

Uč. str. 154/5 (libovolné strany trojúhelníku) – narýsovat 3 možnosti

a)      Střed S leží mimo trojúhelník CDE

b)     Střed S leží ve vrcholu  D (D=S)

c)      Střed S leží na straně CD (ne uprostřed)

 

3)     Opakování zlomků, smíšených čísel a racionálních čísel

Jakékoli příklady, které mají vzadu v učebnici výsledky (většinu už jsme počítali spolu)

Např. str. 266/29, 264/17, 265/23, 148/3, 90/6, 91/4, 89/3, 86/1, 70/8 …..
Anglický jazyk

Dear seven class pupils,

 
I hope you all are all right. The situation is really serious but not hopeless.

 

Unfortunately you will have to work on your own so I´m sending you some info about what to do.

 

UNIT 6 - revise the future forms with TO BE GOING+ INF 

 

                 again go through the exercises on p 72-73 in yout student´s book and finish everything

 

                  in the workbook p 56-57.

As you are going to have more time,look at the PROJECT on p 45 - Our favourite artist.Originally,I wanted

 

you to do it in groups in June,however I have to change my plans.Choose an interesting personality -

 

a painter ,a sculptor or a fashion  designer - and write a presentation about him or her.You can complete
with pictures and his/her masterpieces.

 

Apart from the project work you can fill in vocabulary exercises ( we have already done some of them )

 

on p 99-104 .Don´t forget to revise all the grammar from previous units.Focus on p 108-119.We also did
some of them some time ago.

Divide the work into several days,the project could be finished in 2 weeks.You can also use some Internet help.
For example,you can use English crosswords on-line to revise vocabulary or Help for English.cz for grammar.

 
Have a nice time and hope to see you all soon:)

                                                                                                   Your English teacher

 

Učivo na 1. týden 16.3. - 23.3. 2020

Německý jazyk

Opakujeme lekci 16 - Mein Zimmer ( str.145-154). Opakujte si slovní zásobu, slovíčka si zkoušejte psát i je nahlas vyslovovat. Kdo bude chtít, může na čtvrtku nebo papír namalovat svůj pokoj a popsat ho ( stůl, židle, okno, skříň...) Později pak odevzdat.


Učivo na 1. týden 16.3. - 23.3. 2020

Přírodopis

Následující práci udělejte povinně do školních sešitů, po návratu do školy to jen vysvětlíme a procvičíme. Pokud budeme zkoušet, bude to už jen z botaniky,doporučuji si vše průběžně opakovat.

Samostatná práce do sešitu:
1. Ke kapitole ,, Stonek" si dopište článek  ,, Přeměny stonku" ( str.71)
2. Nový název ,, List". Dále opsat zelený rámeček str.72. Pod něj nakreslit obr. ze str.74 nahoře i s popisem ( vnitřní stavba listu)

Výzva třídní učitelky

Sedmáci, volno, které máte, nejsou žádné prázdniny! Předně dodržujte hygienická pravidla, abyste se nenakazili a ani neohrozili své blízké. Plňte pečlivě zadané úkoly z vyučujících předmětů, které máte na stránkách třídy. Práci si rozvrhněte do dopoledních hodin. Čemu neporozumíte, vám bude vysvětleno po návratu do školy. Vyučující si zkontrolují vaši domácí přípravu. Upozorněte své kamarády či kamarádky, že mají sledovat stránky třídy.

Učivo na 1. týden 16.3. - 23.3. 2020

Zeměpis

Během tohoto týdne opakujte vše,co jsme probrali. Věnujte pozornost portálu Umíme fakta a potrénujte všechny kategorie slepých map týkajících se Ameriky a Asie!

https//www.umimefakta.cz/slepe-mapy
Ten, kdo odešle printscreen dosažené 4 úrovně, získá malou 1, za 5 malých jedniček vám píšu jedničku do notesu a pak do ŽK. Printscreeny zasílejte do na email uvedený na stránkách.


Vaše třídní: ,, Věřím vám, že se opravdu učíte! Nezklamte mě!"

Vzkaz třídní učitelky

Milí sedmáci, vstupujeme do druhého týdne domácí přípravy. Soustřeďte se hlavně na opakování látky v českém jazyce a v matematice. Zapisujte si poznámky do sešitů a podle svých schopností plňte zadané úkoly. Učitelé určitě přihlédnou při klasifikaci k vaší samostatné práci. Zároveň vám radím: do bloku si zapisujte, čemu jste neporozuměli a co konkrétně a v jakém předmětu vám musíme vysvětlit. Buďte samostatní! Musíme to všichni vydržet :-)

Učivo na 2. týden 23.3. - 30.3.

Německý  jazyk

Opakujeme lekci 13 - Meine Familie - str.125
Přečtěte si znovu článek na str.125
Zkuste podle něj napsat krátké povídání o vaší rodině ( jak se jmenují jednotliví členové rodiny nějakou vlastnost - gross, klein, faul...,co dělají rád, kde pracují, kde bydlí, nezapmeňte domácí mazlíčky)
Kdo bude chtít, může udělat projekt na čtvrtku nebo papír A4, obrázky můžete vystříhat nebo namalovat, později můžete odevzdat.
Využijte stránky www.umimenemecky.cz
Zde si můžete procvičit téma - rodina, vztahy v sekci poslech slovíček a pexeso.

Anglický jazyk

Milí žáci,
protože doba nuceného volna se zcela určitě prodlouží.,zadané úkoly si rozvrhněte na malé části- třeba jedno cvičení denně.Odkazy na opakování na internetu jsou dobrovolné,ale  v Helpfor English,cz  si můžete zase
vybrat jedno dvě cvičení a opakovat si to,co už jsme udělali .
Ohledně Vašeho projektu prodlužuji dokončení o další dva týdny a pak Vám dám vědět,jakým způsobem mi je přepošlete.Dejte si tedy záležet,ať je to zajímavé a i hezké,fantazii se meze nekladou.
Všechny Vás moc zdravím a aspoň si užijte jaro.
                Your English teacher


Milí sedmáci,
dnes Vás nebudu trápit anglickým dopisem,protože budu prezentovat novou gramatiku,
 
Modální slovesa
str. 77 ( student´ s book )
V této části se zaměříme na dvě vcelku jednoduchá modální slovesa,kterými jsou SHOULD a MUST.
Protože  jsou to tzv. defektní slovesa,mají stále stejný tvar a musí za nimi stát významové sloveso bez TO.
 
  I should do
  I must do
¨
Sloveso SHOULD znamená v češtině MĚL BYCH a používá se,když dáváte rady nebo o ně žádáte.
 
 A: I have got a headache.
 B: You should take an aspirin.
 
 A: I have got a temperarure. What should I do? -  otázka se tvoří přehozením slovosledu
 B: You should take a pill and go to bed.
 
 A: I have got a stomach ache.
 B: You should not eat so much.  - zápor se tvoří pouze přidáním záporky NOT ke slovesu
 
 
Sloveso MUST znamená v češtině MUSET a používá se,když někomu něco přikazujete nebo zakazujete.
Zápor totiž má význam NESMĚT.
 
A: I have got a temperature.
B: You must stay in bed. 
 
A: I have got a sore throat. Must I go to the doctor´s?  - otázka se tvoří přehozením slovosledu
B: You MUST NOT -  NESMÍŠ  go to school! - zápor se tvoří přidáním záporky NOT ke slovesu,ale pozor
                                                                                     na změnu významu
 
Jak jste si všimli,využila jsem slovní zásobu o zdravotních problémech a první pomoci,a tak spojila dva úkoly,které Vás čekají.
Zopakujte si tuto slovní zásobu jak v učebnici,tak v pracovním sešitě a udělejte cvičení na MODÁLNÍ SLOVESA
na str 77 a str 59.V pracovním sešitě  na str.62/1,2 a 3  si přečtěte text o Britain´s guide dogs a udělejte daná
cvičení. a na str.119 cvičení na modální slovesa.
 
Také byste tento týden měli dokončit práci na prvním projektu.Jak ho předáte ke kontrole,se dozvíte příště.
 
Have a nice time and take care!
                                                                                        your English teacher
 

Učivo na 2. týden 23.3. - 30.3.

Fyzika

Učebnice str.69
Úlohy k opakování a shrnutí učiva článků 1.7 až 1.17  
Tuto práci máte na dva týdny !

Učivo na 2. týden 23.3. - 30.3.

Český jazyk

Mluvnice

1) stále si opakujte určování druhů vedlejších vět- vypište z učebnice do sešitu 5 krátkých souvětí o třech nebo čtyřech větách. Napište vzorec souvětí.Určete druhy VV. (Quyen vypíše souvětí o dvou větách, Kristýna se doučí pravidla určování VV,můžeš si najít poučení v učebnici).
2) Procvičujte si samostatně pravopisné jevy, hlavně shodu, přídavná jména, velká písmena....Cvičení zapisujte do sešitu.
3)Zapište si novou látku: Význam slov, slovo, sousloví, rčení.
4) V učebnici si přečtěte str.58,59,60
5) Zapište do sešitu poučení.
6) Nyní si vyzkoušejte, jak jste látku pochopili: cv.8,str59- vypište sousloví do sešitu.
7)Kolik rčení ze 14 umíš ústně vysvětlit? Jedno si vyber a namaluj ho do sešiu.cv.10,str.60.

Učivo na 2. týden 23.3. - 30.3.

Literatura
1) Čtěte mimočítankovou četbu a zapisujte do deníků
2) Do sešitu na literaturu si zapiš :

Karel Jaromír Erben
Básník,spisovatel,právník, archivář. Představitel romantismu a osobnost národního obrození. Sbíral české národní písně a pohádky.
Dílo: České pohádky
        Kytice z pověstí národních (obsahuje 13 balad)
balada - lyricko-epická báseň s pochmurným dějem(strašidelným), vystupují nadpřirozené bytosti,viník je potrestán.
(lyrika - pocity,nálady,nemá děj, epika - má děj)
v Kytici autor užívá zvukomalbu - pomocí hlásek jako by maloval
balady: Vodník, Polednice, Holoubek, Svatební košile, Zlatý kolovrat, Poklad
3) Zkuste si najít na internetu film Kytice


 

Učivo na 2. týden 23.3. - 30.3.

Sloh
1) Zapiš si téma do sešitu: Výtah

2) Vloni jsme si vysvětlili,co jsou výpisky - nejdůležitější myšlenky z textu, zapisujeme je v heslech nebo krátkých větách.
3) Výtah - nejdůležitější myšlenky,věty na sebe navazují významově, jde o zkrácení článku. Nepíšeme v heslech.
4)cv.4,str.55 článek Šimpanz - napiš výtah z tohoto článku do sešitu

Učivo na 2. týden 23.3. - 30.3.

Ahoj holky, níže zasílám práci pro sedmáky na 2. týden karantény. Opatrujte se!

Radek


Zeměpis
Zdravím sedmáci,
doufám, že jste všichni v pořádku a poctivě makáte i doma!
 
Tento týden již musíme jít dále, neboť karanténa potrvá ještě dlouho. Vaším úkolem bude naučit se, jaké máme na povrchu Evropy pohoří :)
Využít byste měli opět portál https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy , kde se zaměříte na sekci Evropa-> hory -> střední úroveň. Na rozdíl od minulého týdne, kdy bylo opakování na Vaší dobrovolnosti, je tento týden POVINNÉ odeslání dosažené úrovně 4 a to od všech žáků ve třídě! Kdo úkol splní, získává jedničku, kdo nesplní, vyslouží si práci navíc v podobě referátu na téma hospodářství Evropy!
Potvrzení o dosažení úrovně v podobě printscreenu v příloze mailu zasílejte všichni v pátek 27.3.2020
 
Držte se!
 
 

Učivo na 2. týden 23.3. - 30.3.

 

Milí sedmáčci,Matematika 7.AB :  týden 23. – 30. 3. 2020

doufám, že jste práci minulého týdne zvládli, výsledky 1. úkolu minulého týdne jsou zde (v závorce):

1)      Rozdělení čísla v poměru

Rozděl číslo 828 v poměru 5 : 4  (460 a 368)

Rozděl číslo 1464 v poměru 1 : 5 (244 a 1220)

Rozděl číslo 80000 v poměru 2 : 3 : 5 (16000 a 24000 a 40000)

Rozděl číslo 156 v poměru  7 : 3 : 2 (91 a 39 a 26)

Rozděl číslo 420 v poměru 9 : 2 : 4 (252 a 56 a 112)

   Protože nemůžeme jít dál s látkou, budeme i tento týden opakovat a procvičovat. Úkolů není moc, berte je ale jako povinné.

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty s-s-s

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ) :

Je zadán trojúhelník ABC a jeho délky stran: a = 84 mm, b = 0,6 dm, c = 9 cm.

a)      Převeď délky stran na stejné jednotky

b)      Zjisti, zda jde trojúhelník sestrojit

c)       Udělej rozbor

d)      Narýsuj trojúhelník

e)      Napiš s pomocí matematických symbolů postup konstrukce

 

2)      Opakování zlomků, smíšených čísel a racionálních čísel

Samostatná práce do aritmetického sešitu (POVINNĚ):

Str. 65/5

3)      Dělení čísla v poměru

Samostatná práce do aritmetického sešitu (POVINNĚ)

Rozděl číslo  20000 v poměru 77 : 23

Rozděl číslo 1860 v poměru 9 : 11

Rozděl číslo 875 v poměru 13 : 12

Rozděl číslo 2950 v poměru 3 : 5 : 2

Rozděl číslo 770 v poměru 4 : 3 : 5 : 2

 

Učivo na 2. týden 23.3. - 30.3.

Přírodopis  7.AB :  týden 23. – 30. 3. 2020

 

Přírodopis
Ahoj holky a kluci,

přidávám trochu nové látky k samostudiu i samostatnému zápisu do sešitu:

Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př  (POVINNĚ)

1)      Do sešitu název „Vnější stavba listu“ a k tomu nakreslit a popsat obr. str. 72 dole vpravo (List břečťanu s patrnou žilnatinou).

2)      Do sešitu název „Postavení listů na stonku“, k tomu napsat text str. 72 – prostřední odstavec (Listy rostlin vyrůstají z kratších úseků .................………..z přízemní růžice.) a nakreslit obrázky vedle tohoto textu (Postavení listů na stonku).

3)      Pokud budeme výhledově zkoušet, bude to už jen z botaniky, doporučuji si průběžně opakovat, ať toho pak nemáte moc.

 

 

Učivo na 2. týden 23.3. - 30.3.

Dějepis
 
1)Přečtěte si látku na str.88-89,abyste lépe porozuměli poznámkám.
2)Prohlédněte si zbraně husitů 90-91
3) Na youtube se můžete podívat na Dějiny udatného národa českého-husité , Žižka...   
 
4)Zapište si poznámky a naučte se .( Budu zkoušet od látky Mistr Jan Hus)Látky samozřejmě dovysvětlím.
Nadpis: Boj husitů
Taktika boje: využívali terén, vozová hradba, bojovaly ženy a děti,zbraně: cepy, kosy, děla praky, píšťaly, hákovnice,šátky, bodce,neměli těžká brnění, 4 hejtmani v Táboře se radili,bojovali za myšlenku
 
Smrt VáclavaIV. - Zikmund českým králem
Proti husitům stála:
1) panská jednota-katolická šlechta
2)křižáci-cizí vojska najatá papežem a Zikmundem
 
1420 -bitva na Vítkově proti křižákům
1421- sněm v Čáslavi,odmítli Zikmunda, vytvořili si program: Čtyři artikuly pražské
                1)přijímání pod obojí
                 2)odebrání majetku církvi
                 3)potrestání smrtelných hříchů
                  4)svoboda kázání
1424-u Přibyslavi zemřel Žižka, husité si říkali sirotci
 

Učivo na 2. týden 23.3. - 30.3.

Dějepis
Moc mě mrzí, že vám nemohu sama vykládat o husitství. Ale máme televizní programy! Velice vám doporučuji zhlédnout pořad o Táboru.  Je zde vyložená celá látka o husitech. Sledujte pořad pozorně a zajímavosti,které v učebnici nenajdete, si můžete zapsat do sešitu. Pořad má 3 části: sen, město a symbol. Zaměřte se hlavně na sen a město.
Jak na to? Na googlu si zadejte: www.formol.com Tábor - sen,město,symbol
Pak kliknete na: Tábor - sen,město,symbol-Česká televize
 

Vzkaz třídní učitelky

Sedmáci, vstupujeme do třetího týdnu karantény. Pečlivě plňte zadané úkoly, práci si rozdělte na každý den, nic neodkládejte!!!Pokud jste s některými učiteli v kontaktu, odesílejte úkoly včas. Nepodceňujte situaci, možná nebude dost času na vylepšení známek. Určitě vám pomůžeme,ale zkontrolujeme vaši domácí práci a hlavně snahu a to vše ovlivní vaši známku. Využívejte doporučených webů a programu UčíTelka.

Učivo na 3.týden 30.3. - 8.3.

Zeměpis

Máme tu další týden a s ním i novou práci pro Vás!
Co se týká práce z minulého týdne, rád bych apeloval na všechny, kdo ještě neodevzdali zadanou POVINNOU práci na Evropská pohoří! JE VÁS SKORO POLOVINA!Práce na tento týden je následující:

·         podle pokynů prezentace vytvořit zápis do sešitu na téma VODSTVO EVROPY

·         na portálu https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy se naučíme poznávat řeky (střední)

·         PODEPSANÉ printscreeny mi zasílejte na mail s dosaženou úrovní 4

VAŠE  DOMÁCÍ  PRÁCE  JE  POVINNÁ!   TAK  DÁVEJTE  POZOR,  AŤ  VÁM  TO ZNÁMKOVĚ  NEUTEČE!

 

 

Učivo na 3.týden 30.3. - 8.3.

Fyzika

Úkoly z 2.týdne

Učivo na 3.týden 30.3. - 8.3.

Německy jazyk

Opakujeme protiklady:

jung x                                                           links x

faul x                                                            vorn x

klein x                                                          rechts x

schmutzig x                                                 hier x

schnell x                                                       schwer x

leise x                                                           neu x

Kdo chce, může mi to poslat na mail. Kdo bude chtít, může udělat projekt na čtvrtku – Protiklady – vystřihnout nebo namalovat protiklady a popsat (slon x myš, čisté x špinavé okno, auto x hlemýžď….) - později odevzdat.

 

https://www.german-games.net/germanvocabulary?topic=Grammar%20-%20adjectives%201&level=primary

 

Učivo na 3.týden 30.3. - 8.4.

Dějepis
1) Přečtěte si článek na str. 82 a 92.
2) Zhlédněte doporučený dokument o husitech...Tábor-sen,město...
3) Prověďte zápis do sešitu.
4) Přezkoušejte své znalosti str.96 až 97, otázky 1 až 14. Ústně.
 Zápis do sešitů:
 Výsledky husitského hnutí
 Husité nebyli jednotni: 1. radikální(chudší vrstvy- chtěly pokračovat v boji)
                                  2. umírnění(šlechta - chtěla smír)
Po Žižkovi v čele husitů Prokop Holý
1431 - bitva u Domažlic - husité zahnali křižáky zpěvem písně Kdož dú boží bojovníci
spanilé jízdy - husité šířili husitské myšlenky v zahraničí
1434 - bitva u Lipan(blízko Kouřimi) -proti panské jednotě, bratrovražedný boj, radikální poraženi, padl Prokop Holý
1434 - Basilejská kompaktáta -dohoda umírněných husitů s katolickou církví
           - nechali jim přijímání pod obojí a zkonfiskovaný majetek církve
           - českým králem Zikmund
Význam husitství : šíření češtiny jako úředního jazyka, vzdělanost chudších vrstev,boj za myšlenku spravedlnosti, nejslavnější období českých dějin, ale i ničení kulturních památek a drancování

Učivo na 3.týden 30.3. - 8.4.

Český jazyk

Mluvnice
1) stále procvičujte pravopis : využij učebnici, pracovní sešit i weby( pravopisne.cz,umimecesky.cz)
2) do sešitu vypracujte cv.1,2,3 na str.54 a55.
3)z učebnice si opiš do sešitu 5  libovolných souvětí a napiš vzorec vět(šipky a urči druh VV)
4)zapiš do sešitu: Význam slov
 1.věcný význam - ten najdeme ve slovníku(slova jsou jednoznačná nebo mnohoznačná, např. oko)

 2.mluvnický význam - pád, číslo, rod, vzor, osobe, číslo, čas, způsob...
5) k půdám - napiš do sešitu  a) mluvnický význam

                                            b)věcný význam
6) slova mnohoznačná mají více významů. Více významů vzniklo přenesením podle vněší podobnosti-METAFORA- oko,lopatka...
přenesením podle vnitřní   souvislosti-METONYMIE- stráž,sladkost..                                                                                             
7)tuto látku jsem vám již vysvětlovala,přečtěte si poučení na str.61 a62 v učebnici
8) učebnice str.62,cv.5 - vypiš do sešitu podtržená slova v pořadí za sebou a označ metonymii.
9)cv.3 na str.61 - vysvětli, jak vznikly tyto metafory a zapiš do sešitu.
10) zápis do sešitu je značen modrou a fialovou barvou

Učivo na 3.týden 30.3. - 8.4.

Učivo na 3.týden 30.3. - 8.4.

Matematika

Zdravím Vás, sedmáčci,

jakpak se Vám při domácí výuce daří? Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty s-s-s

Viz přiložený soubor

2)      Opakování zlomků, smíšených čísel a racionálních čísel

Výsledky vzadu v učebnici

 

3)      Dělení čísla v poměru

Rozděl číslo  20000 v poměru 77 : 23 (15400 + 4600)

Rozděl číslo 1860 v poměru 9 : 11 (837 + 1023)

Rozděl číslo 875 v poměru 13 : 12 (455 + 420)

Rozděl číslo 2950 v poměru 3 : 5 : 2 (885 + 1475 + 590)

Rozděl číslo 770 v poměru 4 : 3 : 5 : 2 (220 + 165 + 275 + 110)

Nové úkoly na tento týden                                                                                                                      

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty s-u-s

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ) :

Je zadán trojúhelník EFG, jeho délky stran a úhel, který tyto strany svírají:

e = 70 mm, g = 0,94 dm, velikost úhlu EFG = 100 stupňů

a)      Převeď délky stran na stejné jednotky

b)      Zjisti, zda jde trojúhelník sestrojit

c)       Udělej rozbor

d)      Narýsuj trojúhelník

e)      Napiš s pomocí matematických symbolů postup konstrukce

 

2)      Opakování zlomků, smíšených čísel a racionálních čísel

Samostatná práce do aritmetického sešitu (POVINNĚ):

Str. 63/18 (výsledky vzadu v učebnici)

3)      Dělení čísla v poměru

Samostatná procvičování na internetu – skolasnadhledem.cz  (POVINNĚ):

skolasnadhledem.cz – matematika 2. stupeň – 7. ročník – číslo rozdělené v poměru

Zkoušejte tak dlouho, až bude celé cvičení bez chyby (pomocné výpočty pište na papír)

 

Přírodopis

přidávám trochu nové látky k samostudiu i samostatnému zápisu do sešitu (máte dost času, udělejte si to pečlivě, podtrhávat podle pravítka – znáte mě J):

Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př  (POVINNĚ)

1)      Do sešitu si napište první větu ze strany 73 (Podle stavby listové čepele ….), pod to si nakreslete oba vedlejší obrázky (složený list, jednoduchý list) a pod každý z obrázků doplňte příklady rostlin, které takový list mají (podívejte se na ně-proto uvádím i strany, ty si ale do sešitu nepište): Složený list: růže (str. 94), hrách (str. 96), mrkev (str. 98). Jednoduchý list: hluchavka (str. 100), kopretina (str. 104), tulipán (str. 106).

2)      Do sešitu název „Význam listů“  k tomu opsat článek na str. 74.

3)      Do sešitu opsat větu: Pozor – listy některých rostlin obsahují jedovaté látky! K této větě si do sešitu napište 5 jedovatých rostlin (najdi v učebnici – označeny symbolem lebky, popřípadě na internetu).

 

Anglický jazyk

Úkoly z 2. týdne

Upozornění

Upozorňuji všechny: Do 5.4. máte poslat vypracované úkoly, abych vám je mohla opravit a vysvětlit!!!
mail : stareckova@zs-zasmuky.cz
 

Učivo 4. a 5. týden 6.4. - 17.4.

Procvičujeme KÖNNEN-  NĚMECKÝ JAZYK

Doplň ve správném tvaru :

1. Wir ........ Volleyball spielen.

2........ du das Lied singen ?

3. Ihr .......... schon gehen,

4. Sie ........... ihn grüssen. (jednotné číslo).

5. Es ...........schön malen.

6   .............. sie den Bruder besuchen ? (množné číslo)

7. Ich ........ Klavier spielen.

8. Ihr .......... in Ruhe sein.

Přelož :

1. Můžeme to udělat hned.

2. Můžeš přijít zítra.

3. Neumím hrát na klavír.

4.Můžete pracovat na zahradě.

Můžete zasílat na můj školní mail.

Kdo bude chtít, udělá na A4 barevné přání k Velikonocům (vajíčka v Německu nosí zajíček),Veselé Velikonoce = Frohe

ZEMĚPIS
Jsem rád, že někteří z Vás k tomu přistupují zodpovědně a makají! O zbytku se vyjadřovat nebudu!!!
Každopádně jsem rád, že spousta z Vás již pozná ty největší evropské řeky! Musíme se podívat dále, a tak máte tento týden na pořadu státy Evropy.
Potrénujte lehkou a střední úroveň, získejte 4. erb a posílejte na mail printscreeny! Tento týden získá jedničku ten, kdo mi pošle splněnou 4. úroveň těžké varianty (státy Evropy) ;)
 
Držte se!     RS

4. týden 6. 4. – 13. 4. 2020

4. týden 6. 4. – 13. 4. 2020

Matematika 7.AB :  týden 6. 4. – 13. 4. 2020

Ahoj holky a kluci ze sedmiček,

někteří mi posíláte zadanou práci, děkuji za to, i když jsem to zatím nepožadovala (psala jsem Vám výsledky a řešení z minula, abyste si mohli sami zkontrolovat, případně byly výsledky vzadu v učebnici). Souhlasím ale s tím, že bude fajn, když budeme v užším kontaktu, tak Vám v tomto týdnu zadám 2 typy úkolů: 1) práci, kterou mi nebudete posílat a sami si ji příště zkontrolujete a 2) práci, jejíž výsledky mi pošlete na email hana-kovarova@centrum.cz(tento mail využijte i k případným dotazům). Práce máte tento týden méně, protože jsou Velikonoce – užijte si je alespoň tak, jak to půjde.  Zdraví Hana Kovářová

Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty s-u-s

             Viz obr.

2)      Opakování zlomků, smíšených čísel a racionálních čísel

Str. 63/18 - výsledky vzadu v učebnici

 

3)      Dělení čísla v poměru – procvičování na internetu

Výsledek vždy na konci cvičení

Nové úkoly na tento týden                                                                                                                      

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty u-s-u

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ)NEPOSÍLAT !!!

Je zadán trojúhelník RST, jeho délka strany a úhly, které k této straně přiléhají:

t = 8,7 cm, velikost úhlu TRS = 105 stupňů, velikost úhlu RST = 40 stupňů

a)      Zjisti, zda jde trojúhelník sestrojit

b)      Udělej rozbor

c)       Narýsuj trojúhelník

d)      Napiš s pomocí matematických symbolů postup konstrukce

 

2)      Dělení čísla v poměru

Samostatné procvičování na internetu – skolasnadhledem.cz  (POVINNĚ) – POSLAT !!!

skolasnadhledem.cz – matematika 2. stupeň – 7. ročník – číslo rozdělené v poměru

Už jste to měli minulý týden, tak si zkuste znovu a zkoušejte tak dlouho, až bude celé cvičení bez chyby (pomocné výpočty pište na papír-ty neposílejte) a potom mi pošlete PRINT SCREEN výsledné obrazovky do neděle 12. 4. na email hana-kovarova@centrum.cz(tento mail využijte i k případným dotazům). Do předmětu pište své příjmení a zkratku předmětu, např. Nováková M, stejně pojmenujte i přiložený soubor. Posílat už nemusí Jana Látalová, Kuba Vaško a Leontin Řezníček. Pokud někdo nemá připojení k internetu, dejte vědět někomu ze spolužáků a požádejte ho, aby mi tento Váš problém sdělil.

Přírodopis  7.AB :  týden 6. 4. – 13. 4. 2020

 

Ahoj sedmáčci,

práci z Př mi neposílejte do mailu, jen poprosím Vaše rodiče, aby vám sešit se zápisky zkontrolovali (určitě nemusí kontrolovat správnost, ale to, že jste to prostě udělali v odpovídající úpravě). Děkuji.

Pokud budete Vy nebo Vaši rodiče mít nějaký dotaz, využijte e-mail hana-kovarova@centrum.cz

 

Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př str. 75  (POVINNĚ) – NEPOSÍLAT!!!

1)      Název Květ a k tomu větu: Hlavní funkcí je pohlavní rozmnožování.

2)      Pod to následující výpisky ze str. 75: Květ se skládá z rozšířeného vrcholu stonku – květního lůžka a z květních obalů. Ty mohou být barevně odlišeny na spodní, většinou zelené kališní lístky – kalich a barevné lístky korunní – korunu. Takto uspořádaný květ se nazývá různoobalný (např. u hluchavky). Květy složené z okvětních lístků, které jsou si podobné barevně i tvarově, se nazývají stejnoobalné (např. u tulipánu) a květním lístkům se říká okvětí. Uvnitř květu se nacházejí pohlavní orgány – samčí tyčinky a samičí pestík/pestíky.

3)      K textu doplnit obrázky ze str. 75 i s popisem – květ hluchavky, květ tulipánu, pestík a jeho části, tyčinka a její části.

Přeji hezké a klidné svátky

Hana Kovářová

Hello pupils, ANGLICKÝ JAZYK
how are you? I hope you are all fine and you are enjoying the beautiful weather.
 
Tentokrát se budu snažit Vám vysvětlit BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ  čili FUTURE SIMPLE.
Tento budoucí tvar se tvoří pomocí WILL + významové sloveso v infinitivu bez TO.
I will come tomorrow.
He will write the letter.
They will move house.
 
Otázka se tvoří inverzí,zj přehozením slovosledu.
Will you come tomorrow?     -  Yes,I will.
Will she write the letter?     . No she won´t
Will they move house?
 
U záporu přidáme k pomocnému slovesu NOT.
I will not come tomorrow.
She will not write the letter.
They will not move house.
 
Stažený tvar WILL NOT  je WON´T ( čte se vount ) a často se plete se slovesem WANT.
Význam obou sloves v kladném tvaru je velmi podobný ,ale v záporu je opačný.
I WANT to come tomorrow.  NENÍ   I WON´T come tomorrow.
Chci přijít zítra.                                     Nepřijdu zítra.
 
Tento budoucí čas se často používá u předpovědí,např u předpovědí počasí, nebo u budoucích situacích
vyplývajících z nějakého vývoje.
In the future people will live on the Moon.
People will live longer than today.
People will find new medicines for cancer ,AIDS or Covid.
 
Na procvičení tohoto času se podívejte na str.88-89/1-7,udělejte tato cvičení do sešitů a také můžete procvičovat 
v pracovním sešitě str.66-67.Opět si cvičení rozvrhněte minimálně do tohoto týdne,co nestačíte udělat,doděláte
příští týden,protože tam Vás čeká pouze slovní zásoba týkající se hudebních nástrojů,z nichž určitě většinu
znáte.
So have a nice time,enjoy the warm spring days and take care!
                                                    your English teacher 
Literatura

Zápis do literárního sešitu:

Národní obrození

- společenská a kulturní obroda (80. léta 18. stol. - 20. léta 19. stol.) - po době TEMNA (A.Jirásek - Temno, doba pobělohorská, odchod české inteligencedo exilu, úpadek českého jazyka, zachován jen na venkově, poněmčování).
Počátky NO - 1781 - zrušení nevolnictví - příliv českého obyvatelstva do měst.
2 úkoly NO - obnova českého jazyka na úroveň ostatních jazyků, tvorba děl v tomto jazyce

1. fáze - vůdčí osobnost Josef Dobrovský - ("modrý abbé") - Zevrubná mluvnice česká, Dějiny českého jazyka a literatury

2. fáze - Josef Jungmann - Slovník česko - německý

30., 40. léta - František Palacký - ( "otec národa") - Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě

Pusť si krátký film Dějiny udatného českého národa - Národní obrození. (zadej tento název do vyhledavače, hned se ti objeví.)

Slohdobrovolně - napiš slohovou práci na téma Nouzové prázdniny, Domácí škola apod. Úkol je dlouhodobější. Může to být vypravování, popis, jeden zážitek i celkový pohled... Hotovou práci pošlete na můj mail, zdařilé přepošlu do soutěže, kterou vyhlásila knihovna. 


Nová látka: zapište do sešitů
 Termíny, sousloví

1) Přečti si žlutou tabulku str.68 69
2) zapiš do sešitu: termíny jsou slova jednoznačná,odborné názvy,původu českého nebo cizího(sliznice,synkopa)
 jsou a) jednoslovná-(poledník)
        b)víceslovná- sousloví(tetřev hlušec) Pozor! sousloví se píše s malými písmeny!
Termíny se užívají v odborné lteratuře.
3) cv.4/69 vypište ve wordu termíny a vysvětli jejich význam(věcný) to znamená,že ho najdeš ve slovníku,když neznáš)Kdo nemá slovník cizích slov, podívej se na internet! Pracujte a bádejte, oceňuji snahu!

Pokud možno si hezky užijte Velikonoce, hlavně dejte na sebe pozor! Úkoly posílejte do 17.4. Opakuji,posílejte průběžně,nestíhám to pak opravovat a zahltíte počítač. Kdo neposlal minulé úkoly, ať si pospíší! Hezké sluníčkové dny přeje vaše třídníLíbajícíJS
DĚJEPIS

1)podívejte se na youtube Dějiny udatného čes. národa- Jiří z Poděbrad
2)přečti na straně 92-93
3 vysvětli pojmy: pohrobek, král dvojího lidu, mírový svaz evropských panovníků
4)výpisky do sešitu:

Jiří z Poděbrad

vypište si nejdůležitější fakta o Jiřím a Ladislavu Pohrobkovi

4)ofocené (rovně) pošlete do 17.4.Usmívající se
DĚJEPIS
Výpisky:
Jiří z Poděbrad
po husitských válkách rozpory mezi katolíky a kališníky,mezi pány, zemany a měšťany
za správce české země uznán Jiří z Poděbrad(šlechtického rodu,českého původu)
vládl za nezletilého Ladislava Pohrobka(vnuk zesnulého Zikmunda, Ladislav zemřel mladý na leukémii-nemoc krve)
Jiří byl neprávem obviňován z jeho otravy-očištěn ve 20.stol.)
Jiří smířil katolíky s kališníky(proto král dvojího lidu)
dolovalo se stříbro,zajistil bezpečnost,rozvoj řemesel a obchodu,uděloval práva městům
1458 zvolen králem
nejdůležitější: chtěl vytvořit svaz evropských panovníků(bránit se proti Turkům a řešit spory jednáním,ne válkami)
papež ho prohlásil za kacíře
panovníci smlouvu nepodepsali
papež vyslal křížovou výpravu, v čele Matyáš Korvín
Jiří zvítězil,ale byl nemocný,předal vládu polským Jagelloncům
1471 zemřel

5. týden 13. 4. – 20. 4. 2020

5. týden 13. 4. – 20. 4. 2020

Matematika 7.AB :  týden 13.  – 20. 4. 2020

Ahoj sedmáčci,

minulý týden byl první, kdy jsem chtěla, abyste mi část práce poslali do mailu (hana-kovarova@centrum.cz). Každému, kdo mi práci poslal, jsem mailem potvrdila, že jsem ji dostala, takže máte kontrolu, že je vše v pořádku. Vedu si podrobnou evidenci, takže vím, kdo splnil a kdo ne. Trochu mě překvapuje, že někteří z těch, kteří mi posílali práci v týdnech, kdy jsem ji nevyžadovala, v minulém týdnu „zapomněli“!? Abyste se dostali v mé evidenci do kolonky SPLNĚNO, je nutné doručit minulou práci nejpozději s týdenním zpožděním.  I na tento týden Vám zadám 2 typy úkolů: 1) práci, kterou mi nebudete posílat a sami si ji příště zkontrolujete a 2) práci, jejíž výsledky mi pošlete na email hana-kovarova@centrum.cz(tento mail využijte i k případným dotazům). I tento týden je práce méně – bylo velikonoční pondělí.  Zdraví Hana Kovářová

Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty u-s-u

             Viz přiložený soubor

2)      Dělení čísla v poměru – procvičování na internetu

Výsledek vždy na konci cvičení

Nové úkoly na tento týden                                                                                                                      

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty s-s-s

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ)NEPOSÍLAT !!!

Je zadán trojúhelník XYZ a délky jeho stran:  x = 5,5 cm, y = 113 mm, z = 0,7 dm:

a)      Převeď délky stran na stejné jednotky

b)      Zjisti, zda jde trojúhelník sestrojit

c)       Udělej rozbor

d)      Narýsuj trojúhelník

e)      Napiš s pomocí matematických symbolů postup konstrukce

 

2)      Opakování zlomků na internetu

Samostatné procvičování na internetu – skolasnadhledem.cz  (POVINNĚ) – POSLAT !!!

A)     skolasnadhledem.cz – online cvičení - 2. stupeň – matematika – 7. ročník – hodnota zlomku (kvíz 4865)

B)      skolasnadhledem.cz – online cvičení - 2. stupeň – matematika – 7. ročník – část celku

(kvíz 4295)

Jde o dvě cvičení, první je jednoduché převádění zlomku na smíšené číslo a obráceně, u druhého cvičení si zlomek daný obrázkem musíte zkrátit nebo rozšířit, abyste mohli vybrat správnou odpověď. Zkoušejte tak dlouho, až bude celé cvičení bez chyby a potom mi pošlete oba snímky výsledných obrazovek (2 PRINT SCREENy) do neděle 19. 4. na email hana-kovarova@centrum.cz(tento mail využijte i k případným dotazům). Do předmětu pište své příjmení a zkratku předmětu. Pokud někdo nemá připojení k internetu, dejte vědět někomu ze spolužáků a požádejte ho, aby mi tento Váš problém sdělil.
Přírodopis  7.AB :       13. – 20.  4. 2020

 

Ahoj sedmáčci,

opakuji: práci z Př mi neposílejte do mailu, jen poprosím Vaše rodiče, aby vám sešit se zápisky zkontrolovali (určitě nemusí kontrolovat správnost, ale to, že jste to prostě udělali v odpovídající úpravě). Děkuji.

Pokud budete Vy nebo Vaši rodiče mít nějaký dotaz, využijte e-mail

hana-kovarova@centrum.cz

 

Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př str. 75 - 76  (POVINNĚ) – NEPOSÍLAT!!!

1)      Z uč. str. 75 opsat do sešitu poslední odstavec (Některé rostliny mají …)

2)      Pod to si napište příklady rostlin: Jednodomé – smrk, borovice, líska, dvoudomé – vrba jíva, kopřiva, chmel.

3)      Název „Květenství“ + opsat do sešitu první dva řádky z uč. str. 76 a dále podle str. 76 vypsat následující příklady květenství: hrozen, klas, lata, okolík, hlávka, úbor (u každého schématický nákres = ten černobílý a slovně příklad rostliny).

4)      Látku procvičit vyplněním křížovky na internetu (NEPOSÍLAT):

skolasnadhledem.cz  -  online cvičení  -  2.stupeň  –  Př  -  7.ročník  –  Pohlavní orgány květu

(kvíz 2126)

Přeji vše dobré

Hana Kovářová

Učivo-angličtina do 10.5.

angličtina

 
Hello pupils,
I hope you enjoyed the beautiful days before and during Easter so back to school:)
 
Protože je tento týden kratší,slíbila jsem Vám pouze jednoduchou práci.
Zopakujte si slovíčka z oblasti hudby,tj. hudební nástroje v učebnici na str.92/1,3 a ve WB str.68/1-4.
Dnes byl pomyslný deadline pro Váš první projekt.Pokud je to možné,prosím,ofoťte ho nebo oskenujte a pošlete
mi ho na adresu zketeacher@seznam.cz.Už se na Vaše  výtvory těším!:)
Zároveň Vám chci zadat další práci - Project na str. 85 - The Solar System.Na něm byste měli pracova
ZEMĚPIS  - do 19.4.
tento týden máme na pořadu hlavní města států Evropy. Na odkazech níže naleznete výukové portály, na kterých trénujte! Dosaženou čtvrtou úroveň střední obtížnosti mi opět pošlete mailem.
https://www.berneska.cz/testy/ 

5 z vás zatím neposlalo práci!!!

Učivo na 6. týden do 24.4.

Učivo na 6. týden do 24.4.

Matematika 7.AB :  týden 20. – 27. 4. 2020

Ahoj holky a kluci,

i na tento týden Vám zadám 2 typy úkolů: 1) práci, kterou mi nebudete posílat a sami si ji příště zkontrolujete a 2) práci, jejíž výsledky mi pošlete na email hana-kovarova@centrum.cz nebo nově na WhatsApp 725 439 029. Každý si vyberte možnost, která vám více vyhovuje. Práci posílejte nejpozději v neděli 26. 4. 2020.

Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty s-s-s

             Viz přiložený soubor

2)      Opakování zlomků – kvízy na internetu

Výsledek vždy na konci cvičení

Nové úkoly na tento týden                                                                                                                      

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty s-u-s

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ)NEPOSÍLAT !!!

Je zadán trojúhelník IJK, délky jeho dvou stran a úhel, který tyto strany svírají:

j = 54 mm, k = 1,3 dm, velikost úhlu KIJ = 82 stupňů

a)      Převeď délky stran na stejné jednotky

b)      Zjisti, zda jde trojúhelník sestrojit

c)       Udělej rozbor

d)      Narýsuj trojúhelník

e)      Napiš s pomocí matematických symbolů postup konstrukce

 

2)      Samostatné studium nové látky - TROJČLENKA

Pustit si výklad látky na internetu a podle návodu samostatně vypočítat zadaný příklad  (POVINNĚ) – POSLAT  POSTUP  VÝPOČTU  ZADANÉHO  PŘÍKLADU!!!

Trojčlenka (vysvětlení )- video:

https://www.televizeseznam.cz/video/vyuka-matiky/lekce-matematiky-5-trojclenka-64049891

Zadaný příklad: Osm hrušek stojí 24 Kč. Kolik Kč by stálo 15 hrušek?

Pusťte si několikrát úžasný výklad pana učitele z internetu, zapisujte si jeho postup a potom stejným způsobem postupujte při vyřešení zadaného příkladu. Nestačí výsledek, musí být celý postup i s odpovědí.

Chytrým hlavičkám bude jasné, že se příklad dá spočítat i jinak než trojčlenkou, mnohem jednodušeji, selským rozumem. Kdo mi pošle i tento druhý postup, má u mě jedničku!

Přeji hezký týden, Hana Kovářová


Přírodopis  7.AB :       20.  – 27. 4. 2020

Ahoj sedmáčci,

opakuji: práci z Př mi neposílejte do mailu ani WhatsAppu, jen ukažte rodičům, že jste splnili. Děkuji.

Pokud budete Vy nebo Vaši rodiče mít nějaký dotaz, využijte e-mail

hana-kovarova@centrum.cz nebo telefon 725 439 029

 

Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př str. 77 /nová uč. str. 75/  (POVINNĚ) – NEPOSÍLAT!!!

1)      Název „Opylení“ a k tomu výpisky: „Opylení je přenos pylového zrna na bliznu pestíku. Rostliny, u kterých je pylové zrno přenášeno větrem, se nazývají větrosprašné (např. smrk, borovice, líska…), rostliny, jejichž pylová zrna jsou přenášena hmyzem, se označují jako hmyzosprašné (např. ovocné stromy, vrba jíva…).

2)      Název „Oplození“ a k tomu výpisky: Oplození je splynutí samčí a samičí pohlavní buňky a probíhá ve vajíčku. Po přenesení pylového zrna na bliznu, začne pylové zrno klíčit – vzniká pylová láčka, která prorůstá pestíkem směrem k vajíčku a nese s sebou samčí pohlavní buňku, která vajíčko oplodní. Z oplozeného vajíčka se vyvine semeno.

3)      Nákres obrázku s popisem-prorůstání pylové láčky do semeníku.

 

4)      Látku procvičit kvízem na internetu (NEPOSÍLAT):

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2085

POZOR!!! Správně budete mít tehdy, když budete mít ve výsledku vše špatně (J) – mají to obráceně, uvidíte, zkuste si.

 

Mějte se fajn

Hana Kovářová
DĚJEPIS
 
Chválím všechny, kteří píší krásně výpisky a snaží se. Posílám vám testík o husitech, který je povinný! Odpovědi najdeš v hlavě, učebnici ,sešitě nebo na internetu. Za každou správnou odpověď vám píšu čárku a připočítávám k těm, které už máte. Dva z vás,kterým se nedaří odeslat mail, napíší odpovědi na podepsaný papír a vloží do krabice ve škole.
Nyní nová látka:
1) zapiš do sešitu: Jagellonci ( zapisuj to, co je psané tučně)
2) přečti si str.94- 95
3) výpisky do sešitu:
po smrti Jiřího z Poděbrad se stal českým králem  Vladislav Jagellonský ( zjisti z jaké země pocházel)
za jeho vlády si mohl každý člověk vybrat náboženství- zda bude katolík , nebo kališník
měl přezdívku  král Dobře( zjisti proč)
rozhodovaly české stavy- byli to páni, zemani a měšťané
stavy zasedaly na sněmu a rozhodovaly o zákonech a náboženství
Vladislav musel bojovat s Matyášem Korvínem,který chtěl vládnout v českých zemích
když Matyáš zemřel, Jagellonci vládli i v Uherském království(zjisti, kde se nachází Vladislavský sál a k čemu sloužil)
Ludvík Jagellonský (syn Vladislava)
musel zastavit Turky, kteří útočili na Uherské království
evropští panovníci mu nepomohli(Jiří z Poděbrad chtěl, aby se evropští panovníci spojili k obraně proti Turkům,ale odmítli)
bitva u Moháče- 1526-Ludvík prohrál bitvu s Turky a zemřel(zjisti, jak zemřel)
4) pusť si na youtube Dějiny národa českého- Jagellonci)
 
Pozor TESTÍK
1.Kde kázal M.J.Hus?
2.Co Hus kritizoval?
3.Kdy byl upálen?
4.Co bylo přijímání pod obojí?
5.Co je defenestrace?
6.Jak žili husité v Táboře?
7.Jmenuj husitské zbraně a způsob boje
8.Napiš 4 artikuly pražské
9)Kdo vedl husity po smrti Žižky?
10. Kdy a kde byli husité poraženi?
SNAŽTE SE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
ČESKÝ JAZYK

Literatura

Pokračujte v zápisech do kulturního deníku

Zapiš nadpis a přečti článek str.114

Odpověz na 3 otázky a zapiš

Sloh

Připomínám soutěž, kterou vyhlásila paní knihovnice p. Nouzáková. Napiš slohovou práci na téma: Jak prožívám koronavirovou karanténu..Koronavirová karanténa..Nouzové prázdniny...Domácí škola...Zkuste napsat vyprávění, pohádku,zamyšlení-úvahu,popis,básničku...Nejzajímavější ohodnotím jedničkou a pošlu p. Nouzákové.
1) Zapiš do sešitu Souvislý a strukturovaný životopis
2) Přečti si tabulku str. 169
3) Vypiš body životopisu
4)Přečti životopisy na str.168
5)Napiš svůj souvislý nebo strukturovaný životopis, ofoť a pošli.(Dej do krabice ve škole)

Mluvnice

Chci pochválit většinu z vás, že se snažíte včas plnit úkoly,jak umíte. Velice to ocením při hodnocení a přihlédnu k okolnostem, za kterých se doma sami učíte. Pokračujte dál a ještě více se snažte ve všech předmětech! Hlavně si vždy přečtěte a zapište opravu, kterou se vám učivo snažím vysvětlit.(Prosím ofocujte svisle) Usmívající se
1) Zapiš do sešitu: SYNONYMA - slova, která mají stejný nebo podobný význam (automobil-auto-dopravní prostředek-vůz-fáro...)
jsou neutrální( dům)
nebo slohově zabarvená
slohově zabarvená: kladně (domeček)
                            záporně (barabizna)
                            knižní ( sídlo )
                            odborná ( budova )
                            nářečí ( kůča )
                            hovorová ( barabizna, kůča )
3) Přečti str. 64 - 65
4) Vypracuj cv.8a/65
5) Vypracuj cv. 12/66
6) Zapiš do sešitu: ANTONYMA - mají opačný význam (bílý - černý )
                           HOMONYMA - stejně znějí, ale mají jiný význam ( role - herecká, role-papíru)
                                                                                                      
7) Přečti si str. 66 a 67
8) Vypracuj cv. 2/66 a cv.2/67
9) Procvičuj si na webových stránkách:
    www.onlinecviceni.cz (skladba vět-druhy VV)
    testi.cz (druhy VV)
    cestina.diktaty.cz
ANGLICKÝ JAZYK
Hello pupils!

I hope you enjoyed the beautiful days before and during Easter so back to school:)
 
Protože je tento týden kratší,slíbila jsem Vám pouze jednoduchou práci.
Zopakujte si slovíčka z oblasti hudby,tj. hudební nástroje v učebnici na str.92/1,3 a ve WB str.68/1-4.
Dnes byl pomyslný deadline pro Váš první projekt.Pokud je to možné,prosím,ofoťte ho nebo oskenujte a pošlete
mi ho na adresu zketeacher@seznam.cz.Už se na Vaše  výtvory těším!:)
Zároveň Vám chci zadat další práci - Project na str. 85 - The Solar System.Na něm byste měli pracova
upravit...pracovat do10.května.Pokud se školy otevřou,odevzdáte práci osobně,pokud ne,tak mi ji zase pošlete.

That´s all for today.Have a nice time and take care:)
I´m looking forward to your projects:)
your English teacher

angličtina

 
Milí sedmáci,
dnes Vás nebudu trápit anglickým dopisem,protože budu prezentovat novou gramatiku,
 
Modální slovesa
str. 77 ( student´ s book )
V této části se zaměříme na dvě vcelku jednoduchá modální slovesa,kterými jsou SHOULD a MUST.
Protože  jsou to tzv. defektní slovesa,mají stále stejný tvar a musí za nimi stát významové sloveso bez TO.
 
  I should do
  I must do
¨
Sloveso SHOULD znamená v češtině MĚL BYCH a používá se,když dáváte rady nebo o ně žádáte.
 
 A: I have got a headache.
 B: You should take an aspirin.
 
 A: I have got a temperarure. What should I do? -  otázka se tvoří přehozením slovosledu
 B: You should take a pill and go to bed.
 
 A: I have got a stomach ache.
 B: You should not eat so much.  - zápor se tvoří pouze přidáním záporky NOT ke slovesu
 
 
Sloveso MUST znamená v češtině MUSET a používá se,když někomu něco přikazujete nebo zakazujete.
Zápor totiž má význam NESMĚT.
 
A: I have got a temperature.
B: You must stay in bed. 
 
A: I have got a sore throat. Must I go to the doctor´s?  - otázka se tvoří přehozením slovosledu
B: You MUST NOT -  NESMÍŠ  go to school! - zápor se tvoří přidáním záporky NOT ke slovesu,ale pozor
                                                                                     na změnu významu
 
Jak jste si všimli,využila jsem slovní zásobu o zdravotních problémech a první pomoci,a tak spojila dva úkoly,které Vás čekají.
Zopakujte si tuto slovní zásobu jak v učebnici,tak v pracovním sešitě a udělejte cvičení na MODÁLNÍ SLOVESA
na str 77 a str 59.V pracovním sešitě  na str.62/1,2 a 3  si přečtěte text o Britain´s guide dogs a udělejte daná
cvičení. a na str.119 cvičení na modální slovesa.
 
Také byste tento týden měli dokončit práci na prvním projektu.Jak ho předáte ke kontrole,se dozvíte příště.
 
Have a nice time and take care!
                                                                                        your English teacher
 
 
 

  NĚMECKÝ JAZYK

Opakování - časování sloves

Dosazujte slovesa ve správném tvaru :

1. Sie ....................laut. (buchstabieren - 3.os. jed. č.)

2 .Ihr .................... still. (singen)

3. Wir ................... das Bild. (zeichnen)

4. Ich ....................zu Hause. (sein)

5. Er................... einen Bruder.(haben)

6. Du................. kommen. (können)

7. Sie ............. im Garten. ( sein - 3.os.mn.č.)

8. Ich ........... nicht schön schreiben. (können)

9. ............ du schon fertig ? (sein)

10. Ihr ............. in Bonn.(wohnen)

 

Tvoření otázek

Ke každé odpovědi utvořte otázku :

1............................   Sie malt schön.

2............................   Er zeichnet ein Bild.

3.............................  Wir kommen morgen.

4 .............................Ja, ich habe ein Auto.

5..............................Sie rechnen wenig.

6.............................  Ich suche eine Birne.

 

Vypracovaná cvičení zasílejte na můj školní mail. A.V.

 
požadavky na F pro tento týden :FYZIKA
učebnice str. 98 - 99
Mechanické vlastnosti kapalin - přečíst a udělat zápis
ZEMĚPIS
Zdravím sedmáci!
tento týden bude opakovací. Věřím, že máte již plné zuby slepých map, a tak uvítáte malou změnu. Tento týden si zahrajeme pexeso! Níže naleznete odkaz a systém už znáte. Všichni by měli zvládnout 4. štít u střední úrovně evropských vlajek :)
Tento týden však nic NEPOSÍLÁTE na mail!!! Hromadně si to zkontroluji v týdnu příštím!
 
Mějte se!     RS

Učivo na 7. týden do 2.5.

Vstupujeme do 7. týdne karantény.Není to lehké jak pro vás, tak pro
učitele.Někteří jste mě příjemně překvapili tím, jak samostatně pracujete,vytrvejte!Smějící se Většina z vás přistupuje k domácí přípravě zodpovědně. Ale někteří neplní zadané úkoly včas, nebo vůbec!!!Zamračený

Podle vašeho přístupu budete učiteli ohodnoceni. Když něčemu nerozumíte, požádejte o vysvětlení.Nebudu vám už telefonicky připomínat nesplněné úkoly!!!
Český jazyk
Mluvnice

1) Budete procvičovat slova jednoznačná, mnohoznačná, termíny, sousloví, antonyma, synonyma, homonyma.
2) Vyplň a ofoť svisle : Pracovní sešit cv.1,2/ 25  
                                                     cv.3/ 25 - nad věty napiš slovesa, která věty vysvětlují
                                                     cv.4,5/ 26
                                                     cv.6 b,c,d,e/ 26
3) Procvičuj druhy VV a diktáty na webu a pošli vše ofocené svisle!!!


Sloh

Připomínám, že zkusit napsat vlastní životopis byl povinný úkol!!!

1)Zapiš do sešitu : Žádost

 Jméno a příjmení žadatele:
 Ulice a číslo domu:
 Město:
 PSČ:
 Telefon:


Adresa příjemce
( to je ten, komu žádost posíláš)

Věc: (zde stručně napíšeš, o co žádáš...např. Žádost o uvolnění z výuky...)
 Zde napíšeš
text žádosti: musí být -
 1. Oslovení ( např. Vážený pane řediteli...)
 2.Text žádosti
 3.Odůvodnění ( např. Důvodem mé žádosti je...)
 4.Poděkování ( např. Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti..)
 5.Pozdrav (S pozdravem...)
 6.Místo, datum a vlastnoručný podpis

V žádosti vykáme( to znamená, že píšeme velké písmeno u Vy, Vás, Váš...)

Povinně!!! Vymyslete si žádost podle předchozího  návodu: O ubytování...o exkurzi...o souhlas s pořádáním nějaké akce...o uvolnění z vyučování...atd.
Komu se to podaří, dostane jedničku!Usmívající se

 
Literatura

1) Zapiš do sešitu
Josef Kajetán Tyl
19.stol.
Kutná Hora
dramatik,režisér,herec, spisovatel, novinář
2) vyhledej pojmy a zapiš: režisér, dramatik
založil v Praze Kajetánské divadlo, zde hrál i Karel Hynek Mácha
později působil jako režisér a dramatik ve Stavovském divadle
roku 1834 zde byla uvedena jeho hra Fidlovačka,kde zazněla poprvé píseň Kde domov můj(zpíval ji slepý mládenec)
měl ochotnickou společnost herců, hráli jeho české hry
Fidlovačka
Strakonický dudák
Tvrdohlavá žena
Jan Hus...
organizoval český kulturní život
r.1848 se zapojil do revolučního politického dění
po porážce revoluce byl propuštěn z divadla
působil jako kočovný herec a zemřel v chudobě v Plzni
Na youtube Dějiny národa českého si zadej: divadlo národního obrození-zajímavosti o Tylovi zapiš

Matematika 7.AB :  týden 27. 4. – 3. 5. 2020

Ahoj sedmáci,

zase jsou 2 typy úkolů: 1) ty, které mi nebudete posílat a sami si je příště zkontrolujete a 2) ty, které mi pošlete na email hana-kovarova@centrum.cz nebo na WhatsApp 725 439 029. Práci posílejte nejpozději v neděli 3. 5. 2020.

Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty s-u-s

             Viz přiložený soubor

2)      Slovní úloha řešená trojčlenkou

Viz přiložený soubor

Nové úkoly na tento týden                                                                                                                      

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty u-s-u

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ)NEPOSÍLAT !!!

Je zadán trojúhelník MNO, délka jedné strany a dva úhly k ní přilehlé:

o = 58 mm, velikost úhlu OMN = 45 stupňů, velikost úhlu MNO = 103 stupňů

a)      Zjisti, zda jde trojúhelník sestrojit

b)      Udělej rozbor

c)       Narýsuj trojúhelník

d)      Napiš s pomocí matematických symbolů postup konstrukce

 

2)      Slovní úloha řešená  TROJČLENKOU

Pokud potřebujete, pusťte si ještě jednou výklad trojčlenky na internetu a podle návodu samostatně vypočítejte zadaný příklad  (POVINNĚ) – POSLAT  POSTUP  VÝPOČTU  ZADANÉHO  PŘÍKLADU!!!

Trojčlenka (vysvětlení )- video (kdo potřebuje, jinak zkuste sami):

https://www.televizeseznam.cz/video/vyuka-matiky/lekce-matematiky-5-trojclenka-64049891

Zadaný příklad (neřešte přes 1 pracovníka, ale trojčlenkou): Jedenáct pracovníků nasbírá 66 košů jahod. Kolik košů jahod nasbírá devatenáct pracovníků?

 

Kdo chce jedničku, může mi navíc poslat vymyšlený příklad na nepřímou úměrnost i s řešením (příklady z internetu znám, opravdu vymyslete J)

 

Přeji hezký týden, Hana Kovářová
Přírodopis  7.AB :      27. 4. – 3. 5. 2020

 

Ahoj sedmáčci,

opakuji: práci z Př mi neposílejte do mailu ani WhatsAppu, jen ukažte rodičům, že jste splnili. Děkuji.

Pokud budete Vy nebo Vaši rodiče mít nějaký dotaz, využijte e-mail

hana-kovarova@centrum.cz nebo telefon 725 439 029

 

Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př str. 78 /nová uč. str. 76/  (POVINNĚ) – NEPOSÍLAT!!!

1)      Název „Plody“ a k tomu výpisky: „Přeměnou semeníku (dolní části pestíku) vzniká plod, ve kterém je uložen různý počet semen. Plody dělíme na dužnaté a suché.

Mezi dužnaté plody patří malvice (hrušeň, jabloň, jeřáb), která má více semen v jádřinci, dále peckovice (třešeň, švestka, broskev …), která má 1 semeno v pecce a bobule (rajče, okurka, meloun …), která má více semen přímo v dužnině. Mezi suché plody patří lusk (hrách, fazol, čočka), tobolka (mák, tulipán), šešule (brukev řepka olejka), nažka (slunečnice, pampeliška, sedmikráska), oříšek (líska) a obilka (pšenice, ječmen, kukuřice).“

2)      Nakreslit obrázky jednotlivých plodů i s pojmenováním a příkladem rostliny.

 

3)      Látku procvičit kvízem na internetu (NEPOSÍLAT):

             https://www.skolasnadhledem.cz/game/2128

POZOR!!! Dělení na pukavé a nepukavé plody najdete v učebnici.

 

Mějte se fajn

Hana Kovářová
Dějepis

Upozorňuji, že test z husitství byl povinný!!!

1) Přečti si str. 98 -102

2) Zapiš do sešitu: Humanismus a renesance

Humanismus -16.stol.

                       Itálie

byl to nový názor na svět, středem zájmu je člověk, který se rozvíjí duševně i tělesně
humanus-lidský
vychází z antiky
humanisté byli vzdělanci, kteří studovali řecké a latinské spisy, měli zájem o vědu a učinili mnoho nových objevů
Gutenberk- vytvořil knihtisk(Najdi v učebnici, jaké výhody měl knihtisk)
Koperník- zjistil, že Země není středem vesmíru
Shakespeare-anglický dramatik
Renesance - znovuzrození antické kultury
je to umělecký styl
umělci zachycují krásu lidského těla a přírodu
pohodlné zámky
znaky slohu: sloupy, arkády(sloupy s oblouky),sgrafita(psaníčka v omítce)
Prohlédni si stavby na straně 104-105
umělci: Leonardo da Vinci( Jaký nejslavnější obraz namaloval?)
           Michelangelo Buonarroti(Kdo vytvořil sochu Davida?)
Na youtube si pusť renesanci a zapiš zajímavosti!

Časování slovesa sein - opakování Německý jazyk

1. Er........... am Wochnende zu Hause.

2. Ihr............ sehr laut.

3. Sie ............. nicht in der Schule. (3. os. mn.č.)

4. Wir .............. nicht zufrieden.

5. Wann ........... sie fertig ?  (3.os. jed.č.)

6. Ich .............. sehr faul.

7. Wie alt ....... er ?

8. Dnes nejsme na zahradě.

9. Jsme všichni pilní.

10. Proč nejsi tam ?

 

Časování slovesa haben - opakování

1. Wir ............ ein Auto,

2. Ihr ............  einen Garten.

3. Du .............. ein Bild.

4. Ich ............. eine Tasche.

5. Er ............. einen Papagei.

6. ............. sie etwas in der Tasche ? ( 3. os.mn.č.)

7................  sie eine Freundin ?

8. Petr má kamaráda.

9. Máme psa.

10. Máš propisku ?

 

Vypracovaná cvičení posílejte na můj školní mail.A.V.

 

angličtina 

Anglický jazyk 
Hi my seven-class pupils,
how are you? I hope you are well ready for some more work in English.This time it will be Grammar2 in your
books and workbooks.Let´s start:)
 
First condotional  První typ podmínkových vět
Tento typ podmínkových vět je jediný,který se liší od českých vět podmínkových.Je to podmínka tzv. reálná,
která múže (ale nemusí ) nastat v budoucnosti.
 Půjdeme do kina,jestli budeme mít čas. - v češtině používáme v obou větách BUDOUCÍ ČAS
          hlavní věta         vedlejší věta podmínková
We  WILL GO to the cinema IF we HAVE time.
   hlavní věta                                     vedlejší věta podmínková
 
Pravidlo je vcelku jednoduché,stačí hodně procvičovat.
V hlavní větě používáme  WILL +  INFINITIV  ( Future simple ).
Po spojce IF  používáme  PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ   ( Present simple )
Nezáleží na tom,zda je věta podmínková v souvětí první nebo druhá.Pokud je na prvním místě věta podmínková,
je oddělena čárkou.Pokud je tato věta na druhém místě,čárka se nepíše ( na rozdíl od češtiny,kdy se píše vždycky).
IF we HAVE time,we WILL  GO to the cinema.
Největší problém je se slovesem BÝT .
We WILL NOT WAIT for you IF you ARE late again.
 
Na procvičení si tedy udělejte  str.93/7-11 v učebnici a str.69/1-6 v pracovním sešitě.Protože je toho vcelku dost,
je to práce i na příští týden.Pokud byste vysvětlení nechápali,nebojte se mi napsat.Zkuste třeba ofotit jedno
cvičení,abych věděla,že jste to zvládli a pokud se vyskytnou chyby ( někdy se stane,že se pravidlo používá opačně),
opravím to a okomentuji.
 
Enjoy Beltana night ( čarodějnice) and the first May  and  don´t forget to finish your second project about the solar
system.
 
                                          your English teacher
 
Fyzika
Pascalův zákon
učebnice str. 99 - 101
- přečíst a udělat zápis včetně obrázků, samozřejmě naučit, poslat
Zeměpis
Děkuji všem, co se mnou spolupracují a poctivě makají! Pomalu začínáme mít portál umimefakta.cz vytěžený a kdo poctivě maká, měl by teď mít dobrý přehled o světě, ačkoli nechodíme do školy :)
Zbývá nám naučit a upevnit pár věcí, než se vrhneme do teorie. Proto tento týden věnujte pozornost ještě pexesu (https://www.umimefakta.cz/pexeso), kde splňte 4. štít kategorie Evropa - hlavní města a dále mrkněte výše na kategorii Pamětihodnosti, který pokládám za základ. Pokud nebudete vědět, používejte vylučovací metodu! Dosažení úrovně zase potvrďte mailem!

Hodně zdaru!      RS

7. týden matematika: Trojčlenka z týdne 20.-27.4.

7. týden matematika: Trojčlenka z týdne 20.-27.4.

Učivo na 8. týden do 10.5.

Ahoj sedmáci, a je tady 8. týden karantény. Většina mi děláte stále radost, jak se snažíte.Smějící se Také vás za to ocením. Posílejte mi úkoly včas a všechny. Znovu opakuji: Nebudu už telefonovat a připomínat vám vaše povinnosti!!! Za vaši domácí přípravu budete v červnu hodnoceni. Pokud hned nejde odeslat mail, zkoušejte znovu, nebo vložte podepsané úkoly do krabice ve škole. Vždy dopoledne v pondělí je opravuji a vracím zpět s vysvětlením.
ČESKÝ JAZYK

Mluvnice

1) zapiš do sešitu: Vedlejší věta doplňková

2) přečti si poučení str. 128
3) zapiš si, jak poznáš větu doplňkovou:
-věta doplňková závisí součastně na jméně(podstatném, přídavném, zájmeně) a slovese řídící věty
-v řídící větě jsou často slovesa smyslového vnímání: slyšet, vidět, cítit, pozorovat, spatřit, sledovat...
-spojky: jak, kterak
- v řídící větě vždy musí být jméno


Příklad: U rybníka jsem viděl rybáře, jak(kterak) chytá ryby.
V řídící větě je sloveso smyslového vnímání-vidět
                    podstatné jméno- rybáře
                    před větou je spojka- jak
Pozor: U rybníka jsem viděl, jak rybář chytá ryby.
Zde není věta doplňková, protože v řídící větě není jméno. Zeptáš se: Koho co jsem viděl u rybníka? 4.pád- věta předmětná!
4) učebnice cv. 1/128- vypiš spojovací výrazy a uvědom si, že jen podle spojek doplňkovou větu nepoznáš.
5) cv.2/ 128 - očísluj souvětí a pak jen piš druh vedlejší věty.
například: 1.-podmětná
               2.-doplňková
               3.-předmětná...( samozřejmě- předchozí není správně určeno)Komu se to podaří s jednou chybou, dostane jedničku!!!
6) cv.3/128 - napiš souvětí, aby druhá byla doplňková.
7) procvičuj na webu
Literatura

str. 124- zapiš nadpis a 2 odpovědi na otázky za článkem

Sloh

Měli jste napsat životopis a žádost, nemám od všech!!!
1) zapiš do sešitu: Vypravování
Snažíme se zaujmout čtenáře:
-překvapivý děj
-oživujeme přímou řečí( Zopakuj si- Otec řekl:,, Uč se!(.?)"

                                                     ,,Uč se,(!?)"řekl otec.

-vypravujeme v čase minulém, v 1.,3.osobě

- ve vyvrcholení nastane obrat v ději a použiješ přítomný čas, jednočlenné věty zvolací, přímou řeč

2) Části vypravování:
Úvod ( seznámení s hlavní postavou)
Zápletka ( nějaký konflikt, děj se zaplétá)
Vyvrcholení(zlom, obrat v ději, největší napětí, použiješ čas přítomný, jednočlenné věty zvolací, přímou řeč)
Rozuzlení- závěr ( vyřešení zápletky)
3) přečti v učebnici str.144-150
4) Povinné- napiš na stránku kratší zajímavé vyprávění,aby mělo všechny čtyři části. Za pěkný sloh dávám jedničku!!!Matematika 7.AB :  týden   4. -  10.  5. 2020

Ahoj holky a kluci,

posílejte mi pouze práci, u které je napsáno, že ji máte poslat ( email hana-kovarova@centrum.cz nebo na WhatsApp 725 439 029)  nejpozději v neděli 10. 5. 2020.

Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

1)       Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty u-s-u

             Viz přiložený soubor

2)       Slovní úloha řešená trojčlenkou

Viz přiložený soubor

 

 

Nové úkoly na tento týden                                                                                                                      

1)      Opakování středové souměrnosti

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ)NEPOSÍLAT !!!

Narýsuj libovolný trojúhelník AEY, uvnitř tohoto trojúhelníku vyznač střed souměrnosti S a sestroj obraz trojúhelníku AEY ve středové souměrnosti podle středu S. Obraz trojúhelníku AEY pojmenuj ÁÉÝ. Nezapomeň na zápis.

 

2)      2 slovní  úlohy  řešené  TROJČLENKOU –nepřímá úměrnost (POVINNĚ)

POSLAT !!!

Slovní úloha A

5 zedníků postaví dům za 49 dnů. Za jak dlouho postaví stejný dům 7 zedníků?

Slovní úloha B

3 čerpadla naplní bazén za 15 hodin. Za jak dlouho naplní stejný bazén 5 čerpadel?

Trojčlenka - video (trochu jiné vysvětlení )- pusťte si jen ten první příklad do 5:50

https://www.youtube.com/watch?v=7gGt6wr7LwM

Bonusová úloha za jedničku (pouze při splnění 2 povinných úloh)

12 malířů vymaluje všechny pokoje v hotelu za 75 hodin. Kolik malířů k nim musí provozní hotelu ještě najmout, aby byly pokoje vymalovány za 60 hodin?

 

Přeji hezký týden, Hana Kovářová


Přírodopis  7.AB :      4. – 10. 5. 2020

 Ahoj sedmáčci,

opakuji: práci z Př mi neposílejte do mailu ani WhatsAppu, jen ukažte rodičům, že jste splnili. Děkuji.

Pokud budete Vy nebo Vaši rodiče mít nějaký dotaz, využijte e-mail

hana-kovarova@centrum.cz nebo telefon 725 439 029

Prima týden, přeji!       Hana Kovářová

 

Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př str. 79 /nová uč. str. 77/  (POVINNĚ) – NEPOSÍLAT!!!

1)      Název „Rozšiřování plodů a semen“ a k tomu výpisky: Větrem (chmýří pampelišky, křídlaté nažky javorů), přichycením na srsti živočichů (háčky u lopuchu), trusem živočichů (dužnaté a chutné plody, např. třešeň).

2)      Najít na internetu nebo v odborné literatuře křídlatou nažku javoru a plod (správněji plodenství) lopuchu s háčky a nakreslit (velké! J)

3)      Název „Význam plodů“  a k tomu si opsat krátký text článku Význam plodů.

4)      Významné plody a rostliny vůbec si procvičte pexesem Užitkové rostliny na www.umimefakta.cz. (NEPOSÍLAT)

https://www.umimefakta.cz/pexeso-uzitkove-2/839?source=dashboardTopicPreviewBoxDĚJEPIS
Chválím všechny, kteří odeslali test a odpovídají na moje otázky během ,, výkladu". Mnozí jste tak už získali jedničku!:-) Upozorňuji, že ze 7. A neposlali test 4 žáci a ze 7. B nenapsali test 3 žáci !!!
1) Zapiš do sešitu: Zámořské objevy
2) Látku najdeš v učebnici na str. 106-117
15.stol.
pokroky v mořeplavbě
Jaké typy lodí se stavěly?
byl znovuobjeven kompas
Ve které zemi vynalezli kompas ve starověku?
kompas usnadňoval orientaci na oceánu
znali mořské proudy, které využívali k plavbě
Evropané toužili po vzácném zboží z Indie a Číny
Turci obsadili Malou Asii , tak byla přerušena cesta po souši do Orientu ( Indie a Čína)
rozvoj vzdělanosti za humanismu přinesl nové vědecké názory o kulatosti Země
Evropané proto hledali nové cesty do  Indie a Číny po moři
Jakým problémům a nebezpečím museli námořníci čelit? Najdi alespoň čtyři.
3) Sleduj na mapě - str. 117
mořeplavci: Bartolomeo Dias- doplul na jih Afriky
                       Vasco da Gama- obeplul Afriku a dostal se do Indie
                       Kryštof Kolumbus - italský mořeplavec ve službách španělské královny plul na západ  a r. 1492 přistál na ostrovech v Karibském moři, domníval se, že objevil cestu do Indie
Kolik cest podnikl Kolumbus ?
Jak se jmenovaly lodě Kryštofa Kolumba?
Dozvěděl se, že objevil nový světadíl?
Co přivezl do Evropy?
16.stol
mapa 117
mořeplavci: Magalhaes-cesta kolem světa-důkaz, že  je Země kulatá
                       Drake- pirát ve službách anglické královny
                       Amerigo Vespusci- popsal Nový svět a lidé mu začali říkat Amerika
                       Cortéz- dobyl říši Aztéků
                       Pizarro - dobyl říši Inků
Najdi na mapě říši Aztéků a říši Inků
Napiš 3 zajímavosti o životě Aztéků a 3 o životě Inků
Jaké plodiny se dostaly do Evropy díky zámořským objevům? 6
Proč se původní obyvatelé Ameriky nazývají Indiáni?
Podívej se na dokument o cestách Kryštofa Kolumba- zajímavosti si zapiš.
Kdo dnes pečlivě pracoval a jen neopisoval zápisky, jistě dostane jedničku!!! Těším se na jejich rozdávání:-D
 
 
FYZIKA
Vypracujte do školního sešitu pracovní list nebo si můžete pracovní list vytisknout a psát přímo do něj a vložit do sešitu.

Anglický jazyk

řešení odkaz a druhý odkaz na lekci 6
 
Zeměpis

Zdravím sedmáci!
Tento týden se již musíme podívat na teorii. Čekají na nás jednotlivě státy Evropy, kterou můžeme rozdělit na menší části pomocí světových stran. V přiložené prezentaci (viz soubory 7. třída) najdete jak opakování, tak novou látku. Nechte se jí vést a udělejte si zápis do sešitu!

Mějte se!        RS


NĚMECKÝ JAZYK  Doplňujte podstatné jméno se členem neurčitým v závorce do věty ve správném tvaru

1. Malst du .........(ein Bild) ?

2. Ihr buchstabiert .........(ein Wort).

3. Peter malt..............(ein Baum).

4. Wir besuchen .........(ein Freund).

5. Ich male ...............( ein Fisch ).

6. Hast du ...............(ein Hund) ?

7. Wir suchen .............(ein Apfel).

8. Hast du ................(ein Kuli) ?

9. Ihr zeichnet .............(ein Bild).

10. Ich habe .................(eine Freundin).

 

Doplňte slovesa v závorce do vět ve správném tvaru

1. Ich ....................  ein Buch. (suchen)

2. Ihr ................. gut buchstabiren . (können)

3. Wir .............. Klavier. (spielen)

4. ................. du ein Heft ? (haben)

5. Er........... zu Hause. (sein)

6. Sie ............. nach Hause. (gehen- 3. os.mn.č.)

7. Ihr ........... oft. (turnen)

8. Sie ............... schnell. (antworten - 3. os.jed.č.)

9. Margot............. gern. (baden)

10. ............... sie morgen kommen ? ( können - 3. os. jed.č.)

 

Vypracovaná cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 8.května.Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už neposíljte. A.V.

Učivo na 9. týden do 17.5.

Ahoj sedmáci, vstupujete do 9. týdne karantény. Plňte všechny zadané úkoly včas. Ptejte se, když něčemu nerozumíte.

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice
1) Zapiš do sešitu:
Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování
jazyk se vyvíjí- dochází ke změnám ve slovní zásobě: vznikají nová slova
                                                                             významy některých slov se mění
                                                                             zastarávají a mizí
nová slova vznikají:
a) odvozováním předponami(pro-zvonit) a příponami(zvon-ík)
b)skládáním (velkoobchod)
c)zkracováním(Meopta- mechanická optika)
d)přejímáním z jiných jazyků( e-mail)
2) cv.3/71 opiš slova a urči, jak vznikla
3) procvičuj pravopis na webu
4) grafy souvětí:
Model sestrojili přesně tak, jak bylo napsáno v návodu.
Do zatáček,které byly ostré, najížděl velikým obloukem.
Spatřili jsme srnku, jak se pásla namýtině,jež byla obklopena hustým lesem.
Uviděl, jak králík kouše mrkev, která je velmi zdravá.
Zdálo se mi,že jsem dostal pětku, ale byl to jen sen.

Literatura
Přečti a zapiš str.130 a odpověz na tři otázky

Sloh

Napiš vypravování s prvky napětí


Fyzika


Mnoho žáků práci minulého týdne neposlali nebo poslali až včera. Proto prosím, aby žáci posílali nejpozději do pátku. Až pošle většina uveřejním řešení.

Práce na tento týden je opět pracovní list, tentokrát zaměřený na jednoduché stroje.

Zeměpis

Zdravím sedmáci!
Zde naleznete druhou část prezentace na státy střední Evropy. Informace jsou u každého státu velmi stručné, ale jsou důležité pro všeobecný přehled! Až vám někdo bude říkat, že jel do Itálie přes Linz, tak abyste věděli, že je to v Rakousku! V prezentaci chybí jeden z údajů, který se vám může hodit. Je to měna, kterou se v daném státě platí...ke každému státu ji najděte a zapište do charakteristiky státu!

Přírodopis 7.AB : 11. – 17. 5. 2020

Ahoj holky a kluci,

opakuji: práci z Př mi neposílejte do mailu ani WhatsAppu, jen ukažte rodičům, že jste splnili. Děkuji.

Pokud budete Vy nebo Vaši rodiče mít nějaký dotaz, využijte e-mail hana-kovarova@centrum.cz nebo telefon 725 439 029

Hodně sluníčkových dnů, přeji Hana Kovářová

Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př str. 80 - 81 /nová uč. str. 78 - 79/ (POVINNĚ) NEPOSÍLAT!!!

1) Název „Vegetativní rozmnožování rostlin“ a k tomu výpisky: nová rostlina vzniká z části původní=mateřské rostliny (šlahouny jahodníku, cibule tulipánu, oddenky kopřivy, odlomení a zakořenění větvičky vrby …)

 

2) Název Třídění rostlin podle délky života“ a k tomu výpisky ze strany 81 /nová učebnice str. 79/: Jednoleté, dvouleté, víceleté a vytrvalé – ke každé skupině opsat charakteristiku a příklady rostlin (jednoleté – hrách, rajče, okurka, slunečnice…, dvouleté – mrkev, petržel…, víceleté – agáve, netřesk…, vytrvalé – tulipán, kopřiva, pampeliška…).

 

3) Tuto novou látku si procvičte kvízem na www.skolasnadhledem.cz (NEPOSÍLAT)

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2129

 


Matematika 7.AB : týden 11. – 17. 5. 2020

Ahoj sedmáčcii, posílejte mi pouze práci, u které je napsáno, že ji máte poslat (email hana-kovarova@centrum.cz nebo na WhatsApp 725 439 029) nejpozději v neděli 17. 5. 2020.

Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

1) Opakování středové souměrnosti – trojúhelník AEY

Viz přiložený soubor

2) Slovní úlohy řešené trojčlenkou

Viz přiložený soubor

  

Nové úkoly na tento týden

1) Opakování středové souměrnosti

Samostatná práce do geometrického sešitu (POVINNĚ) – NEPOSÍLAT !!!

Narýsuj libovolný trojúhelník EOI, jeho vrchol O je současně středem souměrnosti S (O=S). Sestroj obraz trojúhelníku EOI ve středové souměrnosti podle středu S. Obraz trojúhelníku EOI pojmenuj ÉÓÍ. Nezapomeň na zápis.

 

2) 2 slovní úlohy řešené TROJČLENKOU – (POVINNĚ)

POSLAT !!!

Slovní úloha A

Petr posílal kamarádovi video přes internet. Soubor se nahrával 1 h a 20 min (převést na minuty), protože rychlost jeho linky je 3 Mb/s. Kolik minut by se soubor nahrával, kdyby ho posílal Tomáš, který má internet s rychlostí 8 Mb/s?

Slovní úloha B

Autobus s turisty jel po německé dálnici průměrnou rychlostí 100 km/h. Celé Německo tak přejel za 4 hodiny. Kolik hodin by trvala cesta přes Německo, kdyby jel autobus rychlostí 120 km/h?

Bonusová úloha za jedničku (pouze při splnění 2 povinných úloh)

Kolik hodin by trvala cesta přes Německo, kdyby jel autobus první dvě hodiny rychlostí 100 km/h a zbytek cesty rychlostí 150 km/h? (vztahuje se ke slovní úloze B)

 

Přeji hezký týden, Hana KovářováDějepis
 
Ahoj sedmáci, mám radost z vás, kteří odpovídáte na otázky ve výpiscích, a tak získáváte jedničky!:-)
Zapiš do sešitu: 16. stol.- počátky novověku, pokrok ve výrobě a obchodu
-zdokonalena doprava ( lepší lodě, kompas, důkaz o kulatosti Země)
-rozvoj obchodu s koloniemi
- vznikaly MANUFAKTURY( ruční dílny) práce v nich rozdělena na jednotlivé úkony
a) manufaktury rozptýlené( část výrobku dělali doma a část v manufaktuře)
 b) manufaktury soustředěné (celý výrobek v manufaktuře)
- v manufaktuře pracují dělníci a dostávají mzdu(plat)
- kapitalistické vztahy: kapitalista( majitel manufaktury)a dělníci( pracují v manufaktuře za mzdu)
- rozdíly mezi vyspělejší západní Evropou (Anglie, Německo, Nizozemí) a zaostalejší východní Evropou
Povinný test!!!
1)Co je renesance?
2)Co je humanismus?
3) V které zemi vznikly?
4) Ve kterém století?
5) Znaky renesančního slohu
6) Kdo a kdy zahynul v bitvě u Moháče?
7) Proč mořeplavci hledali cesty do Indie a Číny po moři?
8) Kdo podal důkaz o kulatosti Země?
9) Kdy přistál Kolumbus na ostrovech v Karibském moři?
10)Jaké říše byly v Americe?
 

 

ANGLICKÝ JAZYK                                            Hi,my seven-class pupils!
Hoe are you after such a beautiful weekend? I hope you all are fine and ready to do some more English:)
 
Tak nejprve zopakování slovíček:
access - přístup
unsafe - ne    bezpečný
focus on - zaměřit se na
event - událost,"akce"
join - přidat se
together - spolu
form - tvořit
donate - věnovat
clear objective - jasný cíl
 sanitation needs - sanitární potřeby
Pokud jsme si je už psali,tak je samozřejmě nepište znovu:) Vztahují se k textu na str.71.
Ten si všichni přečtete a uděláte cvičení 6,7,8 a 9.Nebudu přidávat moje další otázky,které bychom dělali v normální hodině.
 
And that´s all for today:)
Nice Mays days and study on:)
                                        your English teacher
 

NĚMECKÝ JAZYK  Opakování                  slovesa können

Napiště pět vět, ve kterých použijete sloveso können v určitém tvaru - co umíte nebo můžete udělat....

vzor : Ich  kann gut Klavier spielen.

 

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

 

Skloňování členu určitého

Doplňte podstatné jméno v závorce do věty ve správném tvaru:

1.) Ich suche ............. (der Papagei).

2.) Er schreibt ............( der Brief ).

3.) Wir rufen ...............( der Hund).

4.) Sie grüsst ..............( die Oma).

5.) Ihr besucht .............( der Onkel).

6.) Peter malt .............(das Bild).

7.) Zeichnest du .............(das Haus) ?

8.) Ich habe ..............(der Kuli).

9.) Wer hat ...............( die Birne) ?

10.) Ich kann ............. jagen. (die Katze)

 

Vypracovaná cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 15. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.

Učivo na 10. týden do 23.5.

Vstupujeme do 10. týdne. Pracujte pečlivě a látku se také učte! V 8. ročníku si ji krátce zopakujete, případně dovysvětlíte, ale budete na ni navazovat!
Posílejte vypracované úkoly včas. Někteří jste neposlali úkoly za 9. týden. Když pošlete pozdě, jak vám mám vysvětlit chyby?
ČESKÝ JAZYK
 Mluvnice

1) str. 71- článek Slivoně. Vypiš podtržená slova a napiš, jak vznikla.
2).cv5/72- vypiš přejatá slova a urči z kterého jazyka jsou, případně vysvětli věcný význam.
3)stále procvičuj pravopis na webu a posílej.
4) Vytvoř grafy a urči druhy VV:
POVINNÉ
a)Kočky pozorovaly myš, která se schovala pod skříní.
b)Kočky pozorovaly, jak se myš schovala pod skříní.
c) Kočky pozorovaly myš, jak se schovala pod skříní.
d)Ač jsem se učil, nerozuměl jsem tomu.
e) Protože jsem se málo učil, nerozuměl jsem tomu.
f) Učil jsem se, ale nerozuměl jsem tomu.
g) Na hřišti, které bylo blízko domu, si hrály děti.
h) Přišel za mnou s prosbou, abych mu pomohla.
ch) Učili jsme se, abychom něco uměli.
i) Doma jsme se učili a pak jsme šli na hřiště nebo jsme se šli projít do lesa.
Literatura

Přečti a zapiš str. 158. Odpověz na 3 otázky za článkem
Pokračuj v psaní kulturního deníku.

Sloh

Kdo jste ještě neposlal vypravování, urychleně pošli!!!! Napínavě vyprávěj obyčejný příběh, ale užij prvky pro zvyšování napětí.

Matematika  týden   18. – 24. 5. 2020

Ahoj sedmáčci,

posílejte mi pouze práci, u které je napsáno „ poslat“  ( email hana-kovarova@centrum.cz nebo na WhatsApp 725 439 029),  nejpozději v neděli 24. 5. 2020. Hezký týden. Hana Kovářová

Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

1)       Opakování středové souměrnosti

             Viz přiložený soubor

2)       Slovní úlohy řešené trojčlenkou

Viz přiložený soubor

 

Nové úkoly na tento týden                                                                                                                      

1)      Opakování středové souměrnosti

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ)NEPOSÍLAT !!!

Narýsuj libovolný trojúhelník UYA, někde na jeho straně YA  vyznač střed souměrnosti S a sestroj obraz trojúhelníku UYA  ve středové souměrnosti podle středu S. Obraz trojúhelníku UYA  pojmenuj ÚÝÁ. Nezapomeň na zápis.

 

2)      Procenta – nová látka  (POVINNĚ) -  POSLAT !!!

 

Úkol A: Vymysli a napiš 5 originálních vět z běžného života, které obsahují  % (každá věta z jiné oblasti).

Např. V obchodě zlevnili počítač o 20% (další věty už nemohou být z obchodu).

Úkol B: Poslechni si výkladové video a podle něj spočítej přes 1 % následující příklad:

Počítač, který stál 12000 Kč byl zlevněn o 20%.

1)      O kolik Kč byl počítač zlevněn?

2)      Jaká byla nová cena počítače?

3)      Nová cena tvoří kolik % z původní ceny?

Odkaz na video:     https://www.youtube.com/watch?v=agzOfpIr9mM

Bonusová úloha za jedničku (pouze při splnění  povinných úloh A i B)

Vypočítejte 1. otázku předchozího příkladu s pomocí trojčlenky.

!!! Pomůcka:   % jsou vždy přímá úměrnost (čím více % – tím více … např. Kč, čím méně % - tím méně…). !!!

 
Přírodopis      18. – 24. 5. 2020

 Ahoj holky a kluci,

práci z Př mi neposílejte do mailu ani WhatsAppu, jen ukažte rodičům, že jste splnili. Děkuji.

Moje kontakty:     hana-kovarova@centrum.cz nebo telefon 725 439 029

Má být krásný týden, užijte si ho.    Hana Kovářová

 

Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př str. 82 - 83 /nová uč. str. 80 - 81/  (POVINNĚ) NEPOSÍLAT!!!

 

S využitím učebnice si udělejte kvíz Charakteristika nahosemenných rostlin

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2087

 

Až budete mít správně doplněno, zapište si všechny věty (celé věty!) tohoto kvízu do sešitu pod název „Nahosemenné rostliny“DĚJEPIS
 
Ahoj sedmáci, z každé třídy mi 9 žáků neposlalo odpovědi na povinný test!!! Napravte to.
 
1) Látka v učebnici na str. 120-121
2) Zapiš do sešitu:
Reformace a její šíření 16. stol.
-v 16.stol. byla všeobecná nespokojenost s katolickou církví
-snaha o nápravu( reformu) církve= reformace
Martin Luther- Německo
- mnich, učil na universitě, vážil si Husa, kritizoval prodávání odpustků, hromadění majetku církve, chtěl přijímání pod obojí pro všechny
- jeho stoupenci-LUTERÁNI(= EVANGELÍCI= PROTESTANTI)
Proč si říkali protestanti?
 
Jan Kalvín  Ženeva- Švýcarsko
-studoval práva a filosofii ve Francii, uprchl do Německa a Švýcarska
- nové učení-KALVINISMUS
-prosazoval strohý a přísný život, bez zábav, her, tanců, karet, přepychového oblékání, v kostelech odstranil obrazy a sochy
-věřil v předurčení ( člověk bude zatracen nebo spasen,zda se mu bude,nebo nebude dařit v podnikání
-smysl člověka je práce a podnikání
Str. 120- fotografie-Který kostel je katolický a který reformované církve?
Který z letáků propaguje Luthera?
 
král Jindřich VIII. Anglie
 
-chtěl se rozvést, papež mu to odmítl povolit
Kolik žen měl Jindřich VIII.?
-založil ANGLIKÁNSKOU CÍRKEV
-panovník je hlavou státu i církve( nezodpovídá se papežovi)

NĚMECKÝ JAZYK                  Tvoření vět- opakování

Z následujících slov vytvořte věty tak, aby dávaly smysl :

 

1. malen - ein Bild - du - am Nachmittag

2. sehr - er- schnell - rechnen

3. ich - nicht - gut - können - schwimmen

4. eine Birne - ihr suchen - im Garten

5. sein - das Haus - schön - sehr

 

Tvoření otázek - opakování

Doplňte do věty vhodné tázací zájmeno : wer, was, wo, wie, warum

 

1. ............. liegt dort links ?

2. ............  kannst du nicht schwimmen ?

3. ............  rechnet der Computer ?

4. ............  wohnt ihr ?

5. ............  jagt die Katze ?

 

Rozkazovací způsob - 2. os. jed.č.:

Utvořte rozkazovací způsob pro 2. osobu jed. čísla od následujících sloves :

1.  holen

2.  arbeiten

3.  warten

4.  fragen

5.  rechnen

6.  turnen

7.  singen

8.  malen

10. kochen

Vypracovaná cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 22. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.

 

ANGLICKÝ JAZYK                                   My dear seven- class pupils,
                                                            hope you are OK! 
Přestože jsem minulý týden mluvila osobně s některými rodiči,abyste mi zaslali své práce na můj email
- znovu ho posílám zketeacher@seznam.cz - od některých ještě nedorazila ani čárka.Vzhledem k tomu,
že možná dojde i k další fázi uvolňování a vy možná budete také vpuštěni do lavic,bude vaše práce během
nouzového stavu započítána do konečné známky.Prosím především o zaslání vašich projektů,ostatní cvičení
si můžete zkontrolovat sami podle zaslaného řešení.
 
A teď k práci na tento týden.Čeká vás pouze čtení a odpovědi na pár otázek.První text s otázkami je
na str.75/7 a druhý na str.76/7.Není to dlouhý úkol a určitě vám nezabere příliš mnoho času:)
 A teď řešení minulého úkolu:
6/71
1 billion people don´thave clean water to drink
2.5 million people don´t have access to a toilet
24 000 children die because of unsafe water works
5  - children under 5 die
22  22 March is World Water Day
80 countries are going to work together to form the wordl´s longest  toilet queue
 
7/71
1  T , 2  F ,  3  T,  4  F ,  5  F
 
8/71
1 There are events to warn about water problems.
2  They are going to join the longest toilet queue in the world.
3   It works with engineers,mechanics and local people to provide people with safe water.
4   It is going to ask people to tell others on Facebook or Twitter about water problems.
 
9/71
nečistý,nejasný,neprůzračný
ne bezpečný
nenutný,ne nezbytný
neobvyklý
Ti,co našli odpovědi v textu ( moje jsou trochu jinak, mými slovy ),mají ode mě zase plus.Ti,co se neobtěžovali
nic poslat,by se měli trochu hecnout  a napsat nyní.Považuji za zbytečné připomínat,že po zaslaní řešení nemá
cenu odpovědi na starý úkol posílat.
Have nice May days:)
                                           your English teacher
FYZIKA                         

Opakování zákona setrvačnosti. Odpovědi poslat do čtvrtka 21.5.
 

Zákon setrvačnosti

1. Napiš vlastními slovy zákon setrvačnosti.

2. Představ si, že stojíš bez držení v autobuse, který stojí na místě. Najednou se autobus prudce rozjede. Co se stane? Vysvětli, proč se to stane.

3. Představ si, že stojíš bez držení v autobuse, který jede stálou rychlostí. Najednou autobus prudce zabrzdí. Co se stane? Vysvětli, proč se to stane.

4. Pokud chceš upevnit kladívko na topůrko, několikrát udeříš topůrkem o tvrdou podložku. Vysvětli, proč se to dělá.

5. Co se stane, když při rychlé jízdě na kole zabrzdíš prudce přední brzdou? Vysvětli tento jev.

6. U stropu výtahu bude zavěšena pružinka a na ní závaží. Co budeš pozorovat, když se výtah bude rozjíždět, když pojede stálou rychlostí a když bude zastavovat?

Zeměpis

 Zdravím sedmáci,

 Zde naleznete prezentaci, která vás zavede do ZÁPADNÍ EVROPY (nadpis). Udělejte si poctivý zápis a zkuste se doma rozhlédnout, kolik výrobků máte ve vaší domácnosti právě z těchto zemí.

 Mějte se!        RS

 

                                                        

Učivo na 11. týden od 25.5.-30.5.

Ahoj sedmáci, a máme tady 11.týden karantény. Chválím všechny, kteří pracují a snaží se. Posílejte úkoly včas. Nezapomínejte, že všichni budete za svou práci a snahu hodnoceni. JS
ČESKÝ JAZYK

Mluvnice
1) Napiš do sešitu Shrnutí - tvoření slov
 Shrneme si, co máte umět: nová slova vznikají předponami nebo příponami odvozováním, skládáním, zkracováním a přejímáním z cizích jazyků.
Většina z vás to pochopila.
Kristýna V.,protože nemá pracocní sešit, vypracuje v učebnici cv.1/73, 3/74, 6/74, 13a/75, 2/79, 2/82, 3/82
2)Všichni ostatní vypracují v pracovním sešitě: 2b/27, 3/27, 3/28-jedno podstatné jméno, 5/29, 2/31, 5/31, 2/33
3)Všichni pošlete alespoň 3 ofocená cvičení z webu na určování VV.
4)POZOR! Pro šikulky a bystré hlavy! Napiš graf tohoto souvětí. Získáš jedničku???Mrkající
Dívali jsme se, jak venku prší, ale chtěli jsme, aby svítilo sluníčko, protože nám přináší dobrou náladu, kterou potřebujeme.
Sloh

Stále probíráme vypravování. Někdo mi jich už poslal několikMrkající.Nepište strašidelné horory! Vyprávějte tak, aby v něm byly prvky zvyšující napětí. Pište odstavce:
1)Úvod
2)Zápletka
3)Vyvrcholení(zde užij prvky zvyšující napětí)
4)Rozuzlení
5)Závěr
Úkol pro všechny: vymysli příběh a použij tato slova v různém pořadí i tvarech: kočárek, dítě, pes, les, auto, žába,mlha.
Snažte se zaujmout!
Literatura - zápis do literárního sešitu:

Karel Havlíček Borovský (1821 - Borová u Přibyslavi - pseudonym - 1856 Praha)
český básník, novinář, politik, zakladatel české žurnalistiky, satiry a literární kritiky.

Satira - literární žánr, který využívá komičnost, karikaturu a ironii ke kritice záporných jevů ve společnosti.

Zakladatel Národních novin, 1850 zakázány, odchází do Kutné Hory, kde založil časopis Slovan a vydával Kutnohorské epištoly, také zakázány, u soudu za ně souzen a osvobozen. Odešel do Německého (nyní Havlíčkova) Brodu, odtud odvezen tajně v noci policií do tyrolského Brixenu do vyhnanství. Tady napsal svá nejvýznamnější díla. Roku 1855 návrat domů, umírá na TBC, na rakvi má trnovou korunu od B. Němcové - symbol národního mučedníka.

Dílo: Tyrolské elegie
        Král Lávra - satirická skladba o králi s oslíma ušima
        Křest svatého Vladimíra

autor epigramů - krátké veršované satirické skladby zakončené pointou
        5 oddílů - Církvi, Králi, Vlasti, Múzám a Světu


" Epigramy jsou malinké nádoby, do kterých vztek svůj nalévám, aby mi srdce nežral." K.H.B.

  Na YOUTUBE  vyhledej Král Lávra (vyber si buď delší mluvené slovo nebo kratší Král Lávra Nohavica, kde je děj ve zpívané podobě).

Do literárního sešitu odpověz na otázky:

a) Jak se jmenoval holič, kterého král nenechal popravit?
b) Komu nebo čemu se holič svěřil s tajemstvím, které měl král?
c) Kdo nebo co krále prozradil/o a kde?
d) Jaké tajemství měl král?

Matematika   25. – 31. 5. 2020

Ahoj sedmáčci,

posílejte mi pouze práci, u které je napsáno „ poslat“  ( email hana-kovarova@centrum.cz nebo na WhatsApp 725 439 029),  nejpozději v neděli 31. 5. 2020. Hezký týden. Hana Kovářová

 

Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

 

1)       Opakování středové souměrnosti                viz obr.

 

2)       Slovní úloha řešená přes 1%                      viz obr.

 

 Nové úkoly na tento týden                                                                                                                      

 

1)      Opakování konstrukce trojúhelníka (podle věty s-s-s)

 

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ)NEPOSÍLAT !!!

 

Je zadán trojúhelník LDZ a délky jeho stran:  l = 152 mm, d = 12,5 cm, z = 0,6 dm:

 

a)      Převeď délky stran na stejné jednotky

 

b)      Zjisti, zda jde trojúhelník sestrojit

 

c)      Udělej rozbor

 

d)      Narýsuj trojúhelník

 

e)      Napiš s pomocí matematických symbolů postup konstrukce

 

 

2)      Procenta  (POVINNĚ) -  POSLAT !!!

 

Přehraj si výukové video a podle něj spočítej příklady A a B (každý z nich dvěma způsoby – přes 1% i trojčlenkou). Práce musí obsahovat všechny pomocné výpočty!

Odkaz na video:

 https://www.televizeseznam.cz/video/vyuka-matiky/lekce-matiky-pro-skolaky-13-procenta-64059776

 

Úkol A: Vypočítej 42% z 5900.

 

Úkol B: Vypočítej 96% z 5550.

 

Bonusová úloha za jedničku (pouze při splnění  povinných úloh A i B a odevzdání včas)

 

Vypočítej 0,38% ze 120,5 (stačí jedním způsobem).Přírodopis 
     25. – 31. 5. 2020

Ahoj sedmáčci,

práci z Př mi neposílejte do mailu ani WhatsAppu, jen ukažte rodičům, že jste splnili. Děkuji.

Moje kontakty pro případné dotazy:  hana-kovarova@centrum.cz nebo telefon 725 439 029

Hana Kovářová

 

Samostatná práce do sešitu – zápis podle videa  (POVINNĚ)    NEPOSÍLAT!!!

Pusťte si postupně video (od začátku do  8:41 minuty), zastavujte si ho a všechen psaný text si napište do sešitu pod název „Jehličnaté stromy“ (vynechte borovici kleč, takže budete mít zápisky k těmto jehličnanům: smrk ztepilý, jedle bělokorá, borovice lesní a modřín opadavý). Na otázky z videa si odpovězte jen v duchu, odpovědi nepište ani neposílejte.

Až budete chodit někde venku, sledujte jehličnany kolem vás (právě kvetou, takže zatřesením větvičky můžete vyprášit pyl) a zkoušejte je sami pro sebe pojmenovat.

Odkaz na video:

https://www.youtube.com/watch?v=lHAEut5HKdw&t=11sFyzika
Pracovní list - Zákon vzájemného působení dvou těles
Vypracovat a poslat nejpozději do čtvrtka 28.5. 2020

Zeměpis
Zdravím sedmáci,
minulý týden jsme se podívali do Francie a Velké Británie. Tento týden nás čekají zbylé státy západní Evropy, které jsou jistě neméně zajímavé! V přiložené prezentaci naleznete spoustu obrázků, které by vám měly přiblížit tamější prostředí a třeba vás zaujmou natolik, že se do těchto zemí jednou vypravíte! :)


DĚJEPIS
 
Ahoj sedmáci, nezapomínejte odpovídat na otázky ve výpiscích.:-)
Zapiš do sešitu:
Protireformace-16.stol.
( učebnice str.121)
- po nástupu reformace ( je to období humanismu a renesance) se rozvíjejí vědy -  fyzika, chemie, botanika, lékařství - a umění
-Jesenius provedl první veřejnou pitvu člověka v Praze
- Koperník - Země se točí kolem Slunce
- G.Galilei-stejný názor, ale ze strachu odvolal
-G.Bruno- byl za tento názor upálen
- vznikaly střední školy pro šlechtu a měšťany
- vynález knihtisku zajistil přístup ke knihám i chudším vrstvám
Papež svolal koncil( shromáždění), kde měli vyřešit, jak postupovat proti reformaci církve.
PROTIREFORMACE - církevní a státní opatření proti reformaci
- založen církevní řád jezuitů - úkolem bylo šířit katolické učení, získat mladé chlapce do řádu a církve, vyučovali na školách, byli vzdělaní, žili v chudobě
- katolická církev kontroluje umění - umělecká díla vedou člověka k úžasu a pokoře
- pálili zakázané knihy 
- používali zradu a provokace
INKVIZICE -úřad pro vyhledávání a vyšetřování kacířů
1) Zjisti zajímavosti o Janu Jesenském- Jeséniovi
2) Jak pracovaly inkviziční soudy? (video, internet)
3) Mapa str.132- ve kterých zemích převažovali v 16.stol. katolíci a kde byly reformované církve? 

NĚMECKÝ JAZYK        Číslovky - opakování

Přepiš slovy následující příklady :

a) 5+7= 12

b) 10:5= 2

c) 2.4= 8

d) 11- 2= 9

e) 3-1= 2

 

Rozkazovací způsob - 1.osoba mn.čísla - opakování

Přeložte následující tvary :

a) pracujme! -

b) hledejme !

c) cvičme !

d) opakujme !

e) hláskujme !

f) smějme se !

g) nezpívejme !

h) udělejme !

i) koupejme se !

j) buďme !

 

Tvoření vět - slovosled - opakování

Utvořte z následujících slov věty tak, aby dávaly smysl :

a) lesen- der Text - wir - jetzt

b) wohnen - sie - Bonn - in

c) du - das Buch - nicht - noch - haben

d) sitzen - der Hund - da - hinten

e) können - er- nicht - lesen - schnell

 

Vypracovaná cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 29. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.

ANGLICKÝ JAZYK                                My dear pupils,
how are you? I hope you´re well and fresh enough to do some English work:)
 
Nejprve řešení k práci z minulého týdne:
The police
1    Because of Sir Robert Peel who came up with the idea of the police force.
2    They wear it when they are on the beat,which means they work in the street.
3    It´s called the Red Serge.
 
Mountain rescue
1    You should all rest.And eat something energetical like chocolate.
2    You mustn´t move them and call for help,for example the mountain rescue team.
3    You should call 999.
4    You should use cold water or a special cream.
5    You should contact a doctor.
 
A teď k další práci.V lekci 7 v části Writing najdete text o tom,jak si podle průzkumu žáci představují budoucnost.
Průzkum dělat nemusíte,napište mi,jak vidíte budoucnost vy sami.
A ještě poznámka nakonec - už mi nemusíte posílat gramatická cvičení,ta si procházejte podle řešení,které jste
dostali dříve.Posílejte pouze odpovědi na otázky,a to i ti,kteří to nestíhají.Sice je už po termínu,takže na ně nebudu
brát zřetel,ale aspoň budu vědět,že jste je udělali:)
Have a nice time,enjoy yourselves and take care:)
                                 your English teacher

Učivo na 12. týden do 5.6.

Ahoj sedmáci, máme tady 12. týden karantény a také Den dětíSmějící se! Tak vám přeju hodně zdraví a  štěstíLíbající.

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice

Opakování učiva 7. ročníku

Otázky doplňovací a zjišťovací
1)Zopakuj si pravidla - str. 89
2) 2a/90
3) Věty jednočlenné a větné ekvivalenty - 87
4) 5a/88 - vypiš  a) věty jednočlenné
                          b) větné ekvivalenty
5) Zopakuj si pravidla určování druhů větných členů.
6) Graf větných členů:
V zahrádce za domem máme malé záhony zeleniny.
Náš spolužák doběhl na závodech jako třetí.
7) Tři cvičení z webu na druhy VV.


Literatura - do literárního sešitu zapiš -

Božena Němcová (1820 - 1862), dívčí jméno Barbora Panklová, česká spisovatelka a sběratelka lidové slovesnosti, autorka  pohádek a venkovských próz, pohnutý život v chudobě, nejasnosti kolem rodičů, nešťastné manželství, smrt syna

Dílo - povídky - Divá Bára, V zámku a v podzámčí, Pan učitel, nejznámější větší próza - Babička  - vzpominky na dětství v Ratibořicích na Starém bělidle (Babiččino údolí), na babičku Magdalénu Novotnou, další postavy - Barunka (Božena Němcová), Viktorka, kněžna Kateřina Zaháňská
Pohádky

,,Budiž srdce šťastné nebo trpící, vždy potřebuje ještě jedno k sobě. " B. N.
 
Vyhledej na YOUTUBE Božena Němcová, školní práce a zhlédni prezentaci nejméně 2x. Nejdřív sleduj zajímavý obsah, pak se zaměř na chyby, které v textu najdeš, ty napiš.
Sloh

Kdo ještě nenapsal příběh, kde použije určitá slova, urychleně pošle!Matematika   týden   1. – 7. 6.  2020 (tento týden je poslání dobrovolné)

Ahoj v posledním měsíci ve školním roce,

tomu, kdo se ještě cítí být dítětem, přeji vše nejlepší ke Dni dětí!

Pozor! Pro tento týden změna!

Poslání práce z matematiky je dobrovolné – za jedničku, pokud bude správně.

Povinná k poslání je tento týden práce z přírodopisu – podívejte se na ni!

Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

1)       Opakování konstrukce trojúhelníka LDZ podle věty s-s-s

                viz přiložený soubor

2)       Výpočet procentové části z celku dvěma způsoby (úlohy A a B)

viz přiložený soubor

 

Nové úkoly na tento týden                                                                                                                      

1)      Opakování konstrukce trojúhelníka (podle věty s-u-s)

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ) – NEPOSÍLAT !!!

Je zadán trojúhelník BMR, délky jeho stran a úhel, který tyto strany svírají:  m = 58 mm,

r = 1,05 dm, velikost úhlu RBM je 105 stupňů.

a)      Převeď délky stran na stejné jednotky

b)      Zjisti, zda jde trojúhelník sestrojit

c)      Udělej rozbor

d)      Narýsuj trojúhelník

e)      Napiš s pomocí matematických symbolů postup konstrukce

  

2)      Procenta  (NEPOVINNĚ) -  POSLAT  pouze dobrovolně do neděle 7.6.

Vypočítejte zadaný příklad s pomocí trojčlenky, zápis musí obsahovat všechny pomocné výpočty, jednotky, odpověď, prostě všechny náležitosti slovní úlohy!

Televize byla v červnu zlevněna o 12,5 % a stojí nyní 13125 Kč. Jaká byla cena televize před slevou?

 

Mějte se moc hezky, Hana Kovářová
Přírodopis            1. – 7. 6. 2020

(Pozor, tento týden se posílá - povinně !!!)

 

Ahoj sedmáci,

jaro se brzy přehoupne do léta a do prázdnin, tak si zkusíme, jak znáte rostliny, které nás obklopují.

Práce je povinná a jména rostlin je nutno poslat nejpozději do neděle 7. 6.

moje kontakty:  hana-kovarova@centrum.cz   nebo   telefon 725 439 029 (WhatsApp)   

  

Poznávačka rostlin z našeho okolí   (povinná práce – POSLAT !!!)

Dále máte uveden odkaz na fotky 24 rostlin.  Fotila jsem je před 2 týdny na zahrádkách, zahradách, polích, loukách, kolem cest a dokonce i na hřbitově v Bečvárech a okolí.

Úkol pro Vás:  

Pojmenujte rostliny rodovými jmény (např. kopřiva).

Vždy uveďte číslo rostliny a její jméno (rostliny mají čísla od 1 do 24 v pravém dolním rohu).

Některé rostliny možná sami nepoznáte, zeptejte se rodičů, příbuzných, podívejte se do odborné literatury nebo na internet.

Ti, kteří správně pojmenují největší počet rostlin, dostanou jedničku!!!

 

Odkaz na poznávačku (překopírujte do řádku, kam se píše adresa, a enterem otevřete):

https://drive.google.com/drive/folders/1hAyyhTlcRxB4xqkYlqq3QjQ0xoIZJH66?usp=sharing

 

Jsem moc zvědavá, na rychlost a hlavně správnost vašich odpovědí.  Hana Kovářová

Zeměpis

Zdravím sedmáci!
V minulém týdnu jsme probírali státy západní Evropy, které patří k leadrům světového formátu.
Abychom to tento týden trochu odlehčili, podíváme se na jih za teplem, do států, které jistě řada z vás již navštívila.

Řiďte se prezentací a udělejte si zápis s nákresy vlajek. :)

Mějte se!         RS


Fyzika


Toto jsou výsledky z minulých týdnů a zadání na následující dva týdny.

Ve 12. týdnu vypočítáte 1. až 7. příklad, ve 13. týdnu zbytek.


Klid a pohyb těles

(výpočty)

1) Na školním hřišti uběhl žák dráhu 60 m za 9,5 s. Jaká je průměrná rychlost jeho běhu?

2) Autobus jedoucí z Prahy do Písku jede 1 hodinu 30 minut. Ujede dráhu 105 km. Jaká je jeho průměrná rychlost?

3) Rychlost tryskového letadla je 250 m/s. Jakou dráhu uletí za 4 hodiny?

4)Automobil se pohybuje rychlostí 72 km/h. Jakou dráhu ujede za 25 s?

5) Letadlo práškovalo pole po dobu 20 minut při průměrné rychlosti 252 km/h. Kolik kilometrů       při tom nalétalo?

6) Jak dlouhou bude trvat trénink vytrvalostnímu běžci, má-li v plánu uběhnout 36 km rychlostí 5 m/s a 35 min věnuje rozcvičení?

7) Za jak dlouho projede celý vlak tunelem, jede-li průměrnou rychlostí 10 m/s? Délka vlaku je 150 m a tunel měří 600 m.

8) Po mostě délky 250 m jede nákladní vlak průměrnou rychlostí 36 km/h. Vlak má délku 350 m. Jak dlouho pojede po mostě?

9) Jana projela trasu 10 km na horském kole za 1 hod 12 minut. Petra ujela 9 km za 48 minut. U které z dívek byla průměrná rychlost větší?

10) Souprava metra ujede vzdálenost 1,4 km mezi sousedními stanicemi za 1 min 40 s. Jaká je její průměrná rychlost? Výsledek uveď v km/h a v m/s.

11) Automobil ujel dráhu 157,5 km za 2 hod 15 minut. Jakou průměrnou rychlostí jel?

12) Cyklista ujel dráhu 137 km průměrnou rychlostí 38,2 km/h. Jak dlouho jel?

13) Český běžec uběhl překážkový běh za 48,94 s. Jak dlouhá byla jeho trať, když běžel průměrnou rychlostí 8,17 m/s? Na téže trati závodil o čtyři roky později Američan, který běžel s časem 46,78 s. O kolik se liší rychlosti obou závodníků?

14) Cyklista jel průměrnou rychlostí 23 km/h po dobu 3 hod 45 minut. Jak dlouhou trasu ujel?
DĚJEPIS
Nástup Habsburků na český trůn

str. 128 -131

1526 - českým králem Ferdinand I. Habsburský
- sídlil ve Vídni
- úředníci rozhodovali místo zemského sněmu
- podporoval katolickou církev a jezuitský řád
- chtěl oslabit moc českých stavů (církev, šlechta, měšťané)

Maxmilián II. - jeho syn
- schválil ústně Českou konfesi ( svoboda vyznání pro všechny)

Rudolf II. - jeho syn
- sídlil v Praze( z Prahy se stalo přední evropské město)
- byl vzdělaný, znal několik jazyků
- miloval umění ( sbírky soch, obrazů a kuriozit)
- rozvoj vědy
1609 - vydal Rudolfův majestát( listina zaručující náboženskou svobodu pro všechny, lidé si mohli vybrat církev)
1) Na youtube se podívej na Habsburky
2) Co se stalo roku 1526, že musel být zvolen český král?
3) Proč Ferdinand I. potrestal města?
4) Podívej se na letohrádek Hvězdu, v jakém stavebním slohu je postaven?
5) Které astronomy si pozval do Prahy Rudolf II.?
6) Podívej se na Zlatou uličku, proč se jí říkalo Zlatá?
7) Co dělali alchymisté?
8) Podívej se na ukázky z filmu Pekařův císař a císařův pekař. Jaké zajímavosti se dozvídáme o Rudolfovi II.? ANGLICKÝ JAZYK                               Good evening,
I hope you´re all OK  and maybe getting ready for school the following week:)
 
Tak úkol pro tento týden.
Nejprve si přečtete text na str.87 a potom se rozhodnete,zda věty ve cv.6 jsou T/F,potom odpovíte na otázky ve cvi-
čení 8/87.
V pracovním sešitě si na str. 74 přečtete o Jane Austenové a vyberete správná slova- čili cv.1/74.
 
To je pro tentokrát vše.
Have a nice time and enjoy the warmer weather next week:)
            your English teacher
 
PS: Chci pochválit všechny,kteří se snaží spolupracovat co nejvíce a posílají někdy i opravdu skvělé věci:)
        Moc děkuji a doufám,že se s některými ještě před prázdninami uvidím:)

Vzkaz na AJ

Všem sedmákům,

prosím,aby všichni co dorazí do školy přinesli své pracovní sešity,školní sešity a ti,kteří mi neposlali své projekty,tak i projekty.
Děkuji:)
               your English teacher

Německý jazyk

Der Brief - opakování

Napište krátký dopis kamarádovi do Německa. Používejte slovní zásobu, kterou známe. Nezapomeňte na oslovení, na konci na váš podpis. Dopis bude obsahovat 10 vět. Můžete se kamaráda zeptat, co dělá, co se učí, jakou čte knihu, jestli má psa/kočku - jak se jmenuje a jakou má barvu, zeptat se, co dělá jeho bratr/sestra, co umí udělat ... a to samé napsat o sobě....

 

Vypracované cvičení můžete posílat na můj školní mail do pátku 5. června do 12:00 hod. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávuco posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejteA.V.

 

NÁSTĚNKA

Od čtvrtka 10.9. 2020 jsou pro žáky, pedagogy, zaměstnance školy, zákonné zástupce
a cizí osoby povinné roušky při vstupu do školy, ve společných prostorách školy, ve školní
jídelně.
Ve třídách, v družině žáci mít roušky nemusí.
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy